دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1386 
تفسیر دوبعدی داده‌های VLF هوابرد

صفحه 13-19

بهروز اسکوئی؛ احمد علی بهروزمند


تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد

صفحه 21-35

غلامرضا نوروزی؛ محسن غفوری آشتیانی؛ غلام جوان دولوئی؛ محمد مختاری