تعیین عمق سنگ بستر با استفاده از روش گرانی‌سنجی در منطقه جنوب زاگرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد، واحد نوشهر و چالوس

2 دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات،

چکیده

گرانی‌سنجی روش موثر و نسبتا ارزانی برای برآورد ضخامت حوزه رسوبی و عمق سنگ بستر است. در این پژوهش با استفاده از دادههای گرانی موجود در جنوب زاگرس و روش وارون تکراری صفحه نامحدود (Jachens, et al., 1990) ضخامت حوزه رسوبی که روی یک ناودیس که خود مابین دو تاقدیس قرار گرفته برآورد شده است. برای آزمایش صحت و کارآمدی روش دادههای مصنوعی در حالت دوبعدی و سه‌بعدی مورد آزمایش قرار گرفته است. برای برآورد چگالی و ناحیهبندی منطقه به لحاظ چگالی از تحلیل مقاطع نتلتون استفاده شده است. عمق برآورد شده با این روش به لحاظ زمینشناسی و ژئومورفولوژی تا حدی مورد تایید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تعیین عمق سنگ بستر با استفاده از روش گرانی‌سنجی در منطقه جنوب زاگرس

نویسندگان [English]

  • Arash moteshareei 1
  • Hossein zomorodian 2