پهنه‌بندی بیشینه شتاب جنبش زمین در گستره خسارت‌دیده زمین‌لرزه 1383 داهوئیه- زرند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

1 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

2 مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، پهنه‌بندی بیشینه شتاب جنبش زمین در گستره خسارت‌دیده زمین‌لرزه 4 اسفند 1383 (22 فوریه 2005) داهوئیه- زرند عرضه شده است. بدین منظور با استفاده از روش‌های گوناگون آماری و روابط تضعیف، شتاب در نقاط متفاوت خسارت‌دیده محاسبه شده است. در روش آماری با استفاده از مقادیر بیشینه شتاب ثبت‌شده در ایستگاه‌های شتاب‌نگاری محدوده مه‌لرزه‌ای زمین‌لرزه 1383 داهوئیه- زرند و روابط درون‌یابی عکس فاصله وزنی، شتاب جنبش زمین در نقاط گوناگون گستره، برآورد شده است. در بررسی آماری ضریب توان عکس فاصله وزنی با استفاده از شاخص جذر میانگین مربعات خطا بهینه شده است. سپس رابطه بهینه شده به‌منظور برآورد مقادیر شتاب در گستره خسارت‌دیده به‌کار گرفته شده است. در روش دوم با استفاده از رابطه تضعیف نسل جدید کمپل و بزرگنیا (2008) و رابطه فوکوشیما (2003)، بیشینه شتاب در مناطق خسارت‌دیده برآورد شده است. با کمینه کردن تفاوت مقادیر شتاب‌های برآورد‌شده و ثبت‌شده در ایستگاه‌های شتاب‌نگاری، ضرایب روابط تضعیف تصحیح‌شده و از روابط تصحیح‌شده در تعیین شتاب نقاط خسارت‌دیده نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مقادیر شتاب با روش‌های متفاوت نشان می‌دهد که رابطه تضعیف فوکوشیما (2003) از دقت بیشتری در تعیین شتاب نسبت به سایر روشها برخوردار است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic zonation of peak ground acceleration in the damaged areas of 22 February 2005 Dahooiyeh-Zarand earthquake

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ghayamghamian 1
  • Sommayeh Ahmadzadeh 2
  • Norbakhsh Mirzaei 2
چکیده [English]

In this paper, seismic zonation of peak ground acceleration (PGA) in the damaged areas of 2005 February 22 Dahooiyeh-Zarand earthquake is presented. The PGA is evaluated in the damaged areas with both interpolation technique and attenuation relationships. In the interpolation method, PGA is estimated in different regions using inverse distance weighting (IDW) method and recorded PGA at the stations located in meizoseismal area of Dahooiyeh-Zarand (2005) earthquake. The optimum power of IDW method for best estimation of PGA is decided from the root mean squared error statistic. Then, IDW is applied to estimate PGA in the damaged areas where no records of PGA were available. In the second step, The PGA is estimated in the damaged areas using attenuation relationships of both Campbell and Bozorgnia (2008) and Fukushima (2003) attenuation relationships. Furthermore, the attenuation relationships were corrected by minimizing the difference between estimated and recorded PGA at the recording stations, where the PGA of mainshock was available. The results revealed that the estimated PGAs from the Fukushima (2003) attenuation relationship provides more accurate results than those derived from the other methods. Corresponding
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic Zonation
  • Peak Ground Acceleration
  • inverse distance weighting method
  • attenuation relationships
  • 2005 Dahooiyeh-Zarand earthquake
  • damaged areas