دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1387 

مقاله پژوهشی‌

تحلیل فاز SKS امواج زلزله برای تعیین ناهمسانگردی جبه در البرز مرکزی

صفحه 1-12

احمد سدیدخوی؛ غلام جوان دولویی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی