بررسی تأثیر مشخصات دینامیکی ساختگاه بر پاسخ لرزه‌ای و تحلیل و طراحی ساختمان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

بررسی و مطالعه پراکندگی خسارات زلزله‌های مختلف بیانگر اهمیت تأثیر ساختگاه بر مشخصات و خصوصیات لرزش زمین در سطح است. از سوی دیگر، اثر محلی ساختگاه نقش مهمی در طراحی و مقاوم­سازی سازه­ها در برابر زلزله دارد. طبیعت اثر محلی ساختگاه را می­توان با بهره‌گیری از روش­های مختلف مانند تحلیل ساده نظریه پاسخ زمین، اندازه‌گیری جنبش واقعی سطحی و زیرسطحی در همان ساختگاه و اندازه‌گیری جنبش سطحی در ساختگاه­هایی با شرایط متفاوت نسبت به ساختگاه مورد نظر تشریح کرد. در این مقاله عوامل تأثیرگذار بر حرکت زمین و پاسخ ساختگاه تحت تأثیر زلزله طبس و بم به روش عددی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار تفاضل محدود FLAC در ساختگاه­های نوع 2 و نوع 3 در شهر تهران بررسی و ارزیابی می­شود. برای بررسی تأثیر پارامترهای توده خاک بر پاسخ زمین، مطالعه پارامتریک انجام‌ شده است. در این روش شتاب بیشینه سطح زمین و ضریب تشدید مقایسه می­شوند. این دو کمیت تأثیر مهمی بر جرم سازه و نیروی زلزله وارد بر سازه دارند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد شتاب بیشینه سطح زمین با شتاب سنگ بستر متفاوت است و به‌طور درخور توجهی تابع مشخصات ساختگاه و لایه زمین‌شناسی است. مطابق نتایج، افزایش سرعت و عمق سنگ بستر (برای هر دو نوع خاک)، تأثیر چشمگیری بر شتاب سطح زمین و ضریب تشدید لایه­های سطحی خاک دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Dynamic Properties Effect of Site on Seismic Ground Response in Analysis and Design of Buildings

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghaffarpour Jahromi 1
  • Saeedeh Mahammadi 2
1 Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The study of variations of damage intensity for different earthquakes indicates the importance of the site effects on earthquake induced damage and ground motion parameters such as peak ground acceleration and induced amplification. In the occurrence of an earthquake, local site conditions such as soil characteristics, dimension of topographic irregularities, seismic bedrock depth, etc. as well as characteristics of incident wave have important e
ects on seismic ground responseLocal site effects play an important role in earthquake-resistant designs and should be assessed carefully. By assessment of induced damages to structures and major infrastructures, seismic geotechnical researchers have concluded that the site conditions significantly influence on the failure distribution in urban and rural areas. Consequently, to determine the characteristics of seismic motions of the ground, it is essential to study the effective geotechnical factors. Consideration of the effects of the site response in the design of civil structures systems is of important to mitigate the damages to a certain extent on structures and the environment. Hence, it is relatively crucial to reliably attain the dynamic soil parameters of an earthquake-prone city/state. The nature of local site effects can be explained by using different methods such as simple theoretical analysis of ground response, measuring of surface and subsurface actual motion at the same site, and measuring the movements of the ground in sites with different conditions in comparison with the proposed site. In this paper, the effective factors on ground motion and site response in the soil classes II and III for Tehran city under the influence of Tabas and Bam earthquake were reviewed with numerical method and by using the finite difference software (FLAC 2D). Some of the effective parameters of the site dynamic characteristics on the seismic response of the ground surface have been studied and the response of peak ground acceleration and the resonance function has been compared.
The results of this study show that at both sites, the horizontal maximum acceleration of the ground surface increases with respect to the bedrock shear velocity, reflecting the influence of the site on ground movement. At both sites, with increasing soil internal friction angle, the maximum acceleration at ground level increases and the acceleration response decreases. Also, as the shear wave velocity increases, the horizontal maximum acceleration at ground level for both structures decreases. Increasing the shear wave velocity in the surface layer, assuming the thickness of the layer is constant, results in a decrease in the natural frequency, which is far from the normal frequency range of conventional structures in Tehran. This indicates a decrease in the earthquake's dynamic force on surface structures. The natural frequency of five to seven story buildings in Tehran is about 0.5 to 0.7 Hz. As the surface layer thickness and bedrock depth increase, the horizontal maximum acceleration of the ground surface also decreases, meaning that the structural response can also be reduced.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • soil
  • dynamic properties
  • seismic ground response
  • numerical method
  • response spectra
جعفری، م.، رزمخواه، ع. و کشاورز، م.، 1382، سرعت موج برشی زون رسوبات آلومینیومی در شهر تهران: نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران، 14(3)، 31-42.
قریشی، م. و ارژنگ، ر.، 1387، بررسی گسل کواترنر شهر تهران: ماهنامه علوم زمین و معدن ایران، 18(2)، 42-59.
گزارش ژئوتکنیک مجتمع تجاری شمشاد، شرکت مهندسی گنجینه آتیه، تهران، 1390.
گزارش ژئوتکنیک مجتمع مسکونی افق، شرکت مهندسی باران خاک سنجش، تهران، 1390.
Boore, D.M., Oliver, A.A., III, Page, R.A., and Joyner, W.B., 1978, Estimation of ground motion parameters: U.S. Geological Survey Open-File Report 78–509, 145 p., available at http://pubs.usgs.gov/of/1978/0509/.
Borja, R. I., Chao, H. Y., Montans, F. J., and Lin, C. H., 1999, Nonlinear ground response at Lotung LSST site: Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 125(3), 187–197.
Choobbasti, A. J., Rezaei, S., Farrokhzad, F., and Azar, P. H., 2014, Evaluation of site response characteristic using nonlinear method (Case study: Babol, Iran): Frontiers of Structural and Civil Engineering, 8(1), 69-82.
Destegul, U., 2004, Sensitivity analysis of soil response modelling in seismic microzonation for Lalitpur, Nepal: M.Sc. thesis, International Institute for Geo Information Science and Earth Observation, Enschede, the Netherlands.
Field, E. H., Johnson, P. A., Beresnev, I. A., and Zeng, Y., 1997, Nonlinear ground motion amplification by sediments during the 1994 Northridge earthquake: Nature, 390, 599–602.
Field, E. H., Kramer, S., Elgamal, A. W., Bray, J. D., Matasovic, N., Johnson, P. A., Cramer, C., Roblee, C., Wald, D. J., Bonilla, L. F., Dimitriu, P. P., and Anderson, J. G., 1998, Nonlinear site response: where we’re: Seismological Research Letter, 69(3), 230–234.
Hosseini, S. M. M. M., and Asadollahi Pajouh, M., 2012, Comparative study on the equivalent linear and the fully nonlinear site response analysis approaches: Arabian Journal of Geosciences, 5(4), 587-597.
Hwang, H. H. M., and Lee, C. S., 1991, Parametric study of site response analysis: Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 10(6), 282–290.
Joyner, W. B., and Chen, A. T. F., 1975, Calculation of nonlinear ground response in earthquakes: Bulletin of the Seismological Society of America, 65(5), 1315–1336.
Kramer, S. L., 1996, Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 254-280.
Kramer, S. L., Asl, B. A., Ozener, P., and Sideras, S. S., 2015, Effects of liquefaction on ground surface motions: Earthquake Geotechnical Engineering, 21(2), 285-309.
Markham, C. S., Bray, J. D., Macedo, J., and Luque, R., 2016, Evaluating nonlinear effective stress site response analyses using records from the Canterbury earthquake sequence: Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 82, 84-98.
Neelima, B., Pandu Ranga Rao, B., Kodanda Rama Rao, P., Reddy, S. R. K., 2012, Earthquake response of structure under different soil conditions: International Journal of Engineering Research and Technology, 1(7).
Rahmani, A., Taiebat, M., and Finn, W. L., 2014, Nonlinear dynamic analysis of Meloland road overpass using three-dimensional continuum modeling approach: Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 57, 121-132.
Régnier, J., Bonilla, L. F., Bard, P. Y., Kawase, H., Bertrand, E., Hollender, F., Marot, M., Sicilia, D., and Nozu, A., 2015, PRENOLIN Project: a benchmark on numerical simulation of 1D non-linear site effect. 1–verification phase based on canonical cases: 6ICEGE, Christchurch, New-Zealand.
Tabatabaiefar, H. R., Fatahi, B., Samali, B., 2011, Effects of soil dynamic properties and bedrock depth on seismic response of building frames incorporation soil-structure interaction: Kasetsart University, Thailand.
Tchalenko, J. S., and Braud, J., 1974, Seismicity and structure of the Zagros; The Main Recent Fault between 33° and 35°N: Philos. Trans. R. Soc. London, 277(1262), 1-25.
Wang, Z. L., Makdisi, F. I., and Egan, J., 2006, Practical applications of a nonlinear approach to analysis of earthquake-induced liquefaction and deformation of earth structures: Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 26(2), 231-252.
Wong, Y., Yun, Y., Guo, X., and John, X., 2006, Seismic response of soil sites in Hong Kong by numerical modeling: 4th International Conference on Earthquake Engineering, Taipei, Taiwan.