دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1398 

مقاله پژوهشی‌

تحلیل خطر احتمالاتی سونامی در امتداد ساحل جنوب‌شرق ایران

صفحه 1-13

امین رشیدی؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه