نمایه شدن مجله علمی و پژوهشی ژئوفیزیک ایران در پایگاه های بین المللی EBSCO و SCOPUS

با تلاش و پیگیری های دست اندرکاران مجله علمی و پژوهشی ژئوفیزیک ایران، این نشریه در پایگاه های بین المللی EBSCO و SCOPUS نمایه شد.