سامانه جدید دریافت الکترونیکی مقالات مجله ژئوفیزیک ایران

کلیه اساتید و دانشجویان می توانند مقالات خود را از طریق سامانه جدید مجله ژئوفیزیک ایران بار گذاری فرمایند.