شیوه نامه جدید نحوه نگارش مقالات

مجله ژئوفیزیک ایران شیوه نامه جدید نحوه نگارش مقالات را در بخش راهنمای نگارندگان قرار داده است.