نویسنده = محمدعلی ریاحی
تضعیف نوفه تصادفی با تبدیل موجک گسسته ضریب اتساع گویا

دوره 8، شماره 3، مهر 1393

محمد ایرانی‌‌مهر؛ محمدعلی ریاحی


کاربرد تبدیل آدامار در جداسازی رخساره‌های مخزن

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-11

محمدرضا ابراهیمی؛ محمدعلی ریاحی


بررسی بهبود برآورد تخلخل به کمک ترکیب روش‌‌های زمین‌‌آماری با تبدیل نشانگر‌‌های چندگانه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 95-106

علی حمیدی حبیب؛ محمدعلی ریاحی؛ غلامحسین نوروزی