کلیدواژه‌ها = برآورد مرز
استفاده از روش انحراف معیار نرمال شده در برآورد مرز بی‌هنجاری‌‌های میدان پتانسیل

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 46-56

عبدالحمید انصاری؛ امیرحسین کوهساری؛ کمال علمدار؛ مهدی یعقوبی مقدم


کاربرد تبدیل موجک گسسته دوبُعدی در برآورد مرز چشمه‌‌های گرانی

دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 55-66

محمدعلی احمدی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ جمال الدین بنی‌عامریان