تحلیل خطر لرزه‌ای شهر جدید پردیس با روش احتمالاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 مربی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه زمین شناسی، واحد دماوند ، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند ایران ، مرکز تحقیقات زلزله و بلایای طبیعی ، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

شهر جدید پردیس که در 17 کیلومتری تهران واقع شده است، از شمال به رشته‌کوه­های البرز، از غرب به منطقه جاجرود، از جنوب به روستاهای کرشت، سیاه‌سنگ و طاهرآباد و از شرق به بومهن محدود است. این شهر که در حوضه آبریز رودخانه جاجرود قرار گرفته است، حدود 3600 هکتار وسعت دارد و شامل نُه فاز است که شش فاز آن مسکونی و سه فاز دیگر تحقیقاتی، صنعتی و گردشگری است.
    با توجه به واقع شدن شهر جدید پردیس در استان تهران و همچنین نزدیک بودن آن به گسل­های مشا و شمال تهران که سابقه لرزه‌خیزی دارند، در این مقاله لرزه‌خیزی‌ و تحلیل خطر لرزه‌ای شهر جدید پردیس با روش احتمالاتی مطالعه می­شود.
     پس از برآورد پارامترهای هر چشمه که شامل مقادیر β،λ  و بیشینه بزرگای چشمداشتی است، بیشینه شتاب جنبش زمین حاصل از فعالیت چشمه­ها برای دوره بازگشت‌ ٤٧٥ سال در سنگ کف برابر با g 34/0 به‌دست­آمد. با اِعمال اثر خاک با استفاده از گمانه­های موجود که بیانگر خصوصیات ژئوتکنیکی نوع خاک ساختگاه است، بیشترین شتاب در منطقه شرقی شهر و برابر با g 37/0 به‌دست­آمد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Probabilistic seismic risk analysis of Pardis New Town

نویسندگان [English]

  • Ali Beitollahi 1
  • Negar Soodmand 2
  • Fateme Dehghan Farouji 3
  • Ghazaleh Razaghian 4
1 Assistant professor, Road Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran
2 M.Sc. student, Basic Sciences, Geophysics, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Road Housing and Urban Development Research Center, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Geology, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran;Earthquake and Natural Disaster Research Center, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran 
چکیده [English]

Pardis New Town located at a distance of 17 km from Tehran is bounded by the Alborz mountain range from the north, the Jajrud River from the west, Karasht, Siahsang and Taherabad villages from the south, and Bumehen from the east. It is located in the catchment area of the Jajrud River and has about 3600 hectares area. It includes 9 phases, 6 of which are residential regions and the other three are for research, industrial and tourism purposes.
Since Pardis New Town is located in Tehran province and in proximity to the Mosha and North Tehran faults which have historical earthquakes, this study investigates its seismicity and seismic risk analysis by probabilistic method.
   After estimating the parameters of each seismic source, namely β, λ and the expected maximum magnitude, the peak ground acceleration of the sources was obtained for the return period of 475 years. For an earthquake with a return period of 475 years, the maximum value of ground acceleration in bedrock was equal to 0.34 g, and when we take into account the soil effect using the existing boreholes that indicate the geotechnical characteristics of the soil of the site, the maximum acceleration of 0.37 g in the eastern area of Pardis was obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake risk analysis
  • probabilistic method
  • Pardis New Town
  • return period
  • earthquake source
احتشامی معین‌آبادی، م.، 1395، خطر گسیختگی سطحی در محدوده شهر پردیس، استان تهران: لزوم رعایت حریم گسل در توسعه شهری: مجله زمین­شناسی کاربردی پیشرفته، 6(1)، 42-48.
آمبرسیز، ن. ن.، ملویل، چ. پ.، 1982، تاریخ زمین‌لرزه­های ایران، ترجمه ابوالحسن رده، 1370: انتشارات آگاه، تهران.
زارع، م.، 1384، مقدمه‌ای بر زلزله­شناسی کاربردی، چاپ اول: انتشارات پژوهشگاه بین‌المللی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله.
Allen, M., Ghassemi, M. R., Shahrabi, M., and Qorashi, M., 2003, Accommodation of late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, northern Iran: Journal of Structural Geology, 25, 659–672.
Axen, G. J., Lam, P. S., Grove, M., Stockli, D. F., and Hassanzadeh, J., 2001, Exhumation of the West-Central Alborz Mountains, Iran, Caspian subsidence and collision-related tectonics: Geology, 29(6), 559–562, doi: 10.1130/0091-7613.
Berberian, M., 1979, Evaluation of the instrumental and relocated epicentres of Iranian earthquakes: Royal Astronomical Society, 58, 625-630.
Campbell, K. W., and Bozorgnia, Y., 2003, Updated near-source ground-motion (attenuation) relations for the horizontal and vertical components of peak ground acceleration and acceleration response spectra: Bulletin of the Seismological Society of America, 93, 314-331.
Campbell, K. W., and Bozorgnia, Y., 2008, NGA ground motion model for the geometric mean horizontal component of PGA, PGV, PGD and 5% damped linear elastic response spectra for periods ranging from 0.01 to 10 s: Earthquake Spectra, 24(1), 139-171.
Cornell, C. A., 1968, Engineering seismic risk analysis: Bulletin of the Seismological Society of America, 58, 1583-1606.
Frankel, A., 1995, Mapping seismic hazard in the Central and Eastern United States: Seismological Research Letters, 66, 8-21.
Gardner, J. K., and Knopoff, L., 1974, Is the sequence of earthquakes in Southern California, with aftershocks removed, Poissonian?: Bulletin of the Seismological Society of America, 64, 1363-1367.
Gutenberg, B., and Richter, C. F., 1954, Seismicity of the Earth and Associated Phenomena: Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.
Jackson, J., Priestley, K., Allen, M., and Berberian, M., 2002, Active tectonics of the South Caspian Basin: Geophysical Journal International, 148, 214–245.
Kijko, A., and Sellevoll, M. A., 1992, Estimation of earthquake hazard parameters from incomplete data files, Part II: Incorporation of magnitude heterogeneity: Bulletin of the Seismological Society of America, 82, 120–134.
Masson, F., Anvari, M., Djamour, Y., Walpersdorf, A., Tavakoli, F., Daigni`eres, M., Nankali, H., and Van Gorp, S., 2007, Large-scale velocity field and strain tensor in Iran inferred from GPS measurements: new insight for the present-day deformation pattern within NE Iran: Geophysical Journal International, 170(1), 436–440, doi: 10.1111/j.1365-246X.2007.03477.x.
Ritz, J. F., Nazari, H., Ghassemi, A., Salamati, R., Shafei,    A.,   Solaymani,   S., and   Vernant, P.,
 
      2006, Active transtension inside Central Alborz: A new insight into northern Iran–Southern Caspian geodynamics: Geology, 34(6), 477-480, doi: 10.1130/G22319.1.
Shi, Z., Yan, J., and Gao, M., 1992, Research on the principle and methodology of seismic zonation - Results of the trial in North China: Acta Seismologica Sinica, 5, 305-314.
Solaymani Azad, S., 2009, Evaluation de l’aléa sismique pour les villes de Téhéran, Tabriz et Zandjan dans le NW de l’Iran, Approche morphotectonique et paléosismologique, PhD thesis, University of Montpellier (in French and English).