مقایسه الگوریتم‌های مختلف یادگیری ماشین برای تخمین مقاومت فشاری تک محوری خاک رس تثبیت شده با سیمان و خاکستر آتشفشانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

یکی از چالش‌های ساخت و ساز روی خاک‌های رسی ضعیف، مقاومت فشاری پایین و نشست‌پذیری زیاد خاک است. از این رو مهندسین ژئوتکنیک همواره سعی در بهبود مشخصات این نوع خاک با استفاده از روش‌های مختلف تثبیت خاک دارند. برآورد کارایی روش‌های مختلف تثبیت خاک، مستلزم انجام آزمایش‌های متعدد است که فرآیندی زمان‌بر و هزینه بر است. در این مقاله به بررسی روش‌های مختلف یادگیری ماشین از جمله رگرسیون خطی ، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP)، K نزدیک‌ترین همسایه، تخمین‌گر ماشین بردار پشتیبان (SVR)، درخت تصمیم، جنگل تصادفی و تقویت گرادیان در تخمین میزان مقاومت فشاری تک محوری خاک پرداخته شد. برای این منظور از نتایج آزمایش نمونه‌های خاک رس تثبیت شده با استفاده از دو نوع پوزولان،‌ در شرایط عمل‌آوری مختلف استفاده شد. متغیرهای موثر ورودی الگوریتم‌های یادگیری ماشین شامل زمان و شرایط عمل‌آوری، ملاریته فعال‌ساز قلیایی، نسبت وزنی پوزولان مورد استفاده به خاک رس، نوع پوزولان و نسبت وزنی فعال‌ساز به میزان رطوبت بهینه هستند. جهت بهینه‌سازی و تسریع عملکرد الگوریتم‌ها، تنظیم ابرپارامترها با روش جستجوی مشبک انجام شد. بعلاوه به‌منظور کم کردن تغییرپذیری نتایج نسبت به تقسیم‌بندی داده‌ها به مجموعه آموزشی-آزمایشی از روش اعتبارسنجی متقابل 10 تایی استفاده شد. عملکرد الگوریتم‌ها توسط سه معیار متوسط مربعات خطا، ضریب تبیین و میانگین قدرمطلق خطا بررسی شدند. با توجه به کسب نتایج بسیار نزدیک روش‌های SVR و MLP، این دو روش برای برآورد مقاومت تک محوری خاک مورد مطالعه پیشنهاد می‌شوند. همچنین تحلیل حساسیت مدل‌ها بیانگر این است که متغیرهای ورودیِ پوزولان، ملاریته و زمان عمل‌آوری به ترتیب بالاترین درجه اهمیت را در پیش‌بینی مقاومت فشاری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of various machine learning algorithms for estimation of uniaxial compressive strength of cement and volcanic ash stabilized clay

نویسندگان [English]

  • Khadije Mahmoodi 1
  • Hajar Momeni 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ardakan University, Ardakan, Iran.
2 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

One of the challenges in construction on poor clay soils is their low compressive strength and high settlement. Therefore, geotechnical engineers are always trying to improve the characteristics of this type of soil using different soil stabilization methods. Estimation of the efficiency of different soil stabilization methods requires numerous experimental tests, which can be time-consuming and costly. This article examines the performance of various machine learning methods, including linear regression (LR), multilayer perceptron neural network (MLP), K-nearest neighbor, support vector machine regressor (SVR), decision tree, random forest, and gradient boosting machine in estimating the unconfined compressive strength of stabilized clay soil using two types of pozzolans under different curing conditions. The input variables for the machine learning algorithms include time and curing conditions, the molarity of the alkaline activator, the binder replacement, the type of pozzolan, and ratio of the activator to the optimal moisture content. To optimize and speed up the performance of the algorithms, hyperparameter tuning was performed using a grid search method. In addition, to reduce the variability of the results with respect to data division into training and testing sets, a 10-fold cross-validation method was used. The performance of the algorithms was evaluated using three criteria including mean square error, coefficient of determination, and mean absolute percentage error. Given the very close results of the SVR method to the MLP method, these algorithms can be confidently recommended for the estimation of UCS of the studied soil. In addition, based on the performance evaluation criteria, the linear regression method has the worst results among the models used on the experimental data. Also, the sensitivity analysis of the models shows that the input variables of binder replacement, molarity and curing time have the highest effect on the predicted compressive strength, respectively. The results of parametric analysis represent that by increasing the curing time, for both types of binders, including cement and volcanic ash, uniaxial compressive strength increases. In addition, by increasing the percentage of binders under the optimum water condition, the uniaxial strength of soil increases. While, in dry condition with increasing the binder replacement, for volcanic ash stabilized soil, the UCS decreases and for cement stabilized soil it fluctuates. It is observed that the compressive strength has a direct relationship with the amount of molarity. The results indicate also that by increasing the alkali activator/optimum water content up to 1.2, for the curing time of 28 days, the compressive strength increases and then it will be constant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volcanic ash
  • clay
  • cement
  • uniaxial compressive strength
  • machine learning