استفاده از وارون‌سازی داده­های سازوکار کانونی زمین‌لرزه ­برای بررسی رژیم تنش لرزه‌زمین‌ساختی استان فارس

نویسندگان

1 دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند

2 دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده

در این پژوهش، به تحلیل میدان‌های تنش لرزه‌زمین‌ساختی استان فارس، بر پایه وارون‌سازی سازمان یافته داده‌های سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها به روش آنجلیه (2002) پرداخته شده است. مهم‌ترین هدف این مقاله بررسی میزان یکنواختی رژیم تنش لرزه‌زمین‌ساختی و نوع سازوکار جنبشی غالب و احتمالی گسل‌‌های مسبب زمین‌لرزه در مناطق گوناگون محدوده مورد بررسی است. این روش، سه ارزیاب مهم برای تفسیر ویژگی‌‌های زمین‌ساختی به‌دست می‌‌دهد که عبارت‌انداز، ارزیاب‌‌های میزان پایداری رژیم تنش، ارزیاب‌‌های تعیین درجه صحت تحلیل و ارزیاب‌‌های تعیین میزان پایداری مکانیکی تانسورهای تنش. داده‌‌های سازوکار کانونی مورد استفاده در این پژوهش، محدوده‌‌ای بین سال‌‌های 1935 تا 2013 را در بر می‌‌گیرد. با توجه به ویژگی‌‌های زمین‌ساختی متفاوتمحدوده مورد بررسی، لازم دانستیم که برای دستیابی به یک تحلیل واقع‌بینانه از رژیم تنش لرزه‌زمین‌ساختی، منطقه را به پهنه‌های با رژیم تنش به‌نسبت مجزا و متفاوت تقسیم کنیم و سپس روش‌ ذکر شده را برای هر پهنه به کار ببندیم. بدین‌منظور، با در نظر داشتن ویژگی‌‌های زمین‌ساختی و لرزه‌زمین‌ساختی و استفاده از بهترین روش‌‌های پیش‌بینی زمین‌آماری خطی نااریب مکانی (کریجینگ) با متغیر‌های روند محورهای تنش بیشینه (P) و کمینه (T)، پنج پهنهبا ویژگی‌های تنشی مجزا تشخیص داده شد. با توجه به اینکه روش کریجینگ این امکان را فراهم می‌آورد که بتوان مقدار متغیر مورد بررسی را در هر نقطه دلخواه که اطلاعات آن در دسترس نیست پیش‌بینی کرد لذا استفاده از این روش به‌منظور تشخیص اولیه این پهنه‌ها، موجب تسهیل و بهبود در استفاده از روش وارون‌سازی داده‌های سازوکار کانونی در مناطق گوناگون می‌شود. ازآنجاکه در استفاده از روش کریجینگ هر مدلی نمی‌تواند مناسب باشد، به‌منظور تشخیص و استفاده از بهترین مدل کریجینگ روش اعتبارسنجی Leave-one-outبه کار گرفته شد. همچنین تحلیل خطاهای ‌مانده‌ها، به‌منظور انتخاب بهترین مدل صورت گرفت. مناسب‌ترین مدل از بین انواع روش‌های موجود کریجینگ به‌منظور پیش‌بینی روند محور‌های تنش در کل استان فارس به کار گرفته شد. براساس نتایج پیش‌بینی مکانی و ارزیابی مناسبت مدل‌ها روش کریجینگ عام بهترین نتایج را برای پهنه بندی اولیه به‌دست داد. براساس نتایج کریجینگ عام، پنج پهنه اولیه در استان فارس شناسایی و روش وارون‌سازی دادههای سازوکار کانونی در این پنج پهنه به کار گرفته شد. نتایجتحلیل نشان می‌دهد که سوی میانگین محورهایتنش‌ اصلی بهینه شده استان فارس، تغییرات زیادی نداشته و در جهت NNE-SSWN21Eتا N34E) است و با روند عمومی هم‌گرایی بین صفحه عربی و ایران مرکزی مطابقت دارد. پایداری و یکنواختی رژیم تنش، از پهنه‌های شمال غرب (محدوده سامانه گسل برشی کازرون) و جنوب شرق محدوده، به سمت پهنه جنوب غرب استان افزایش پیدا می‌کند. یکنواخت نبودن رژیم تنش، دلالت بر ناهمگنی و نامتجانسی سازوکارهای جنبشی گسل‌‌های لرزه‌زا و توزیع تنش، در مناطق یاد شده دارد. سازوکار جنبشی غالب گسل‌های محدوده‌‌های شمال غرب و جنوب شرق محدوده از نوع برشی امتدادلغز است و حرکت‌‌های معکوس و تا حدودی نرمال، در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند و به سمت پهنه جنوب غرب، گسل‌‌ها تمایل زیادی به سازوکار جنبشی معکوسدارد و سازوکار‌‌های امتدادلغزی و نرمال در جایگاه بعدی قرار می‌‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of seismotectonic stress regime in Fars Province based on inversion of earthquake focal mechanisms data

نویسندگان [English]

  • Cyrus Esmaeili 1
  • Saman Monfared 2
  • Zahra Kamali 1
چکیده [English]

We have analyzed the state of stress in Fars Province, Iran, based on systematic inversion of available focal mechanisms of the earthquakemethod of Angelier (2002).Fars Province makes up a significant portion of the “Fars salient” in the Zagros fold-thrust belt.The main purpose of this study was to evaluate the uniformity of the seismotectonic stress regimes and to investigate the dominant and possible kinetic mechanism of the faults that cause earthquakes in different parts of the study area. We analysed the data using two main methods. First, the application of the right dihedral method quickly provided a robustgraphical expression of the mechanicalcompatibility within a setof focal mechanisms. Second, a direct inversion gave an accurate quantitative account of the stress state. This method is based on consideration of the SSSC (Slip Shear Stress Component) criterion. The SSSC is the component of stress acting in the slip direction of a fault. The intrinsic characteristics of the adopted criterion results in two main technical properties of the method. First, no choice between the nodal planes is needed prior to or during the inversion. Second, the numerical aspects are reduced to a minimum so that the runtime is negligible regardless of the size of the data set. The major advantage of this method is that, after the inversion, three main estimators enable one to evaluate the mechanical consistency of a data set in terms of both the individual and the average misfit levels obtained from the best-fitting stress tensor. These estimators are the estimator of the stability of the stress regime, the estimator to determine the accuracy of the analysis level and the estimator of mechanical stability stress tensors. The focal mechanism of the earthquake data was collected from 1935 to 2013 from a variety of sources. Some of these sources were online moment tensor catalogs and other sources were extracted from the literature. Due to the very different characteristics of tectonics in Fars Province, we deemed it necessary to divide the area into zones with relatively similar stress regimes, and then follow these methods for each zone. Therefore, in view of the tectonic features and earthquake characteristics, the best linear unbiased geostatistical estimator method (Kriging) was used which provided the ability to predict under study variables in each unsampled coordinates based on a spatial correlation function. Therefore, using the spatial prediction method of Kriging, we could predict the spatial axes of the stress variables P and T to pre-identify the zones. This pre-identification of zones improves and facilitates using the method of systematic inversion of focal mechanisms. To choose the best spatial model, the Leave-one-out cross validation method was used. In addition,prediction residualswere evaluated to select the best spatial Kriging method.Evaluating and cross validation results showed that the Ordinary Kriging method presented the best spatial prediction method to pre-identify the zones. According to the Ordinary Kriging results, the five relatively distinct zones of stress characteristics in Fars Province wereidentified. The results of the systematic inversion of focal mechanisms indicated that the mean principal stress axesoptimized zones do not change significantly, and the common trend of NNE-SSW (N21E to N34E) was determined.The uniformity of the stress regime of the area(Fars Province) increased as we moved from the northwest (the range of Kazeroun shear fault zone) to the southeast and the southwest areas. The nonuniformity of the stress regimes implied heterogeneity and heterogeneous kinetic mechanisms for seismic faults and the stress distribution in the mentioned areas. The kinetic mechanism of the northwest and southeast fault zoneshavea tendency to strike slip and general  mechanism of southwest area is revers for many faults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress tensor
  • Slip Shear Stress Component
  • focal mechanism
  • Fars province
  • Kriging
اسماعیلی، سیروس.، 1390، بررسی لرزه‌زمینساخت استان فارس (جنوب شرق زاگرس): پایان نامه کارشناسی ارشد، زمین شناسی (تکتونیک)، دانشگاه شیراز.
منفرد، س.، زمانی، ا.، اسماعیلی، س.، خورشیدیان، ک.، 1390، کاربرد زمین‌آمار درتحلیل فضایی پیش‌بینی بزرگا و عمق کانونی زمینلرزه های استان فارس (جنوب شرق زاگرس:) پانزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم.
Allen, M. B., J. Jackson, and Walker, R. 2004, Late Cenozoic reorganization of the ArabiaEurasia collision and the comparison of the short-term and long-term deformation rates: Tectonics. J., 23, TC2008, doi:10.1029/2003TC001530.
Alavi, M., 2007, Structures of the Zagros foldthrust belt in Iran: American J. Science, 307, 1064–1095.
Angelier, J., 1975, Sur l’analyse de measures recueillies dans des sites faill´es:l’utilit´e d’une confrontation entre esm´ethodes dynamiques et cin´ematiques. C.R. Hebd. S´eanc; Acad. Sci. Paris D 281, 1805–1808.
Angelier, J., and Mechler, P., 1977, Sur une m´ethode graphique de recherche des contraintes principales ´egalement utilisable en tectonique et en s´eismologie:la m´ethode des di`edres droits: Bull. Soc. Geol. France 19, 1309–1318.
Angelier, J., 1984, Tectonic analyses of fault slip data sets: J. Geoph. Res. 89 (No. B7), 5835– 5848.
Angelier J., 1989, From orientation to magnitudes in paleostress determinations using fault slip data: J. Structural Geology.2, 37–50.
Angelier, J., 2002, Inversion of earthquake focal mechanisms to obtain the seismotectonic stress: A new method free of choice among nodal planes: Geophys. J. Int. 150, 588–609.
Bayer, R., et al. 2002, Active deformation in Zagros-Makran transition zone inferred from GPS, tectonic and seismological measurements: Geophys. J. Int. (2006) 165, 373–381.
Berberian, M., and King, G. C. P., 1981, Towards the paleogeography and tectonic evolution of Iran: Can. J. Earth Sci.,18, 210–265.
Blanc, E. J.-P., M. B. Allen, S. Inger, and Hassani, H., 2003, Structural style in the Zagros simple folded zone, Iran: J. Geol. Soc. London, 60, 401–412.
Bott, M. H. P., 1959, The mechanics of oblique slip faulting: Geol. Mag. 96, 109– 117.
Chandra, U., 1981, Focal mechanism solutions and their tectonic implications for the eastern Alpine–Himalayan region. In: Gupta, H.K., Delany, F.M., Zagros-Hindu Kush-Himalaya Geodynamic Evolution: Geodynamics Series Vol. 3, copublished by the Am. Geophys. Union, Washington, DC and the Geol. Soc. Am., Boulder, CO, pp. 243—271.
Union Washington DC and the Geol. Soc. Am. Boulder.
CMT, Centroid Moment Tensor catalogue, Harvard University, 2006. Department of geological Sciences, available online at: http://www.seismology.harvard.edu/CMT.
DeMets, C., R. G. Gordon, D. F. Argus, and Stein, S., 1990, Current plate motions: Geophys. J. Int.,101, 425–478.
Esmaeili, C., and Zamani, A.,2011. Tectonic map of Fars Province: Shiraz University, scale 1:500,000.
Falcon, N. L., 1974, Southern Iran: Zagros Mountains, in Mesozoin–Cenozoinc Orogenic Belts, edited by Spencer: Geol. Soc. Spec. Publ., 199–211.
Gephart, J. W., and Fortsyth, D. W., 1984, An improved method for determining the regional stress tensor using earthquake focal mechanism data: An application to the San Fernando earthquake sequence: J. Geophys. Res., B,89, 9305–9320.
Hatzfeld, D., Authemayou, C.,Vander Beek, P., Bellier, O., Lave´, J., Oveisi, B.,Tatar, M., Tavakoli, F., Walpersdore, A., and YaminiFard, F., 2010, The kinematics of the Zagros Mountains (Iran): The Geological Society of London, DOI: 10.1144/SP330.3 0305- 8719/10.
Jackson, J. A., and Fitch, T. J., 1979, Seismotectonic implications of relocated aftershock sequences in Iran and Turkey: Geophys. J. R. Astr. Soc., 57: 209–229.
Jackson, J. A., and McKenzie, D. P., 1984, Active tectonics of the Alpine–Himalayan belt between western Turkey and Pakistan: Geophys. J. R. Astr. Soc., 77, 185–264.
Jackson, J. A., Priestley, K., Allen, and Berberian, M., 2002, Active tectonic of South Caspian Basin: Geophys. J. Int, 148: 214–245.
Lacombe, O., Mouthereau, F., Kargar, S., and Mayer, L., 2006, Late Cenozoic and modern stress fields in the western Fars (Iran): Implications for the tectonic and kinematic evolution of central Zagros: Tectonics, 25, TC1003, doi:10.1029/2005TC001831.
Loohuis, J., and van Eck, T., 1996, Simultaneous focal mechanism and stress tensor inversion using a genetic algorithm: Phys. Chem. Earth 21 (4), 267–271.
Matheron, G., 1962, Traite de geostatistique applique, Tome I. Memoires du Bureau de Recherches Geologiques et Minierres. No. 14. Editions Technip (Pair).
McClusky, S., Reilinger, R., Mahmoud, S., Ben Sari, D., Tealeb, A., 2003, GPS constraints on Africa (Nubia) and Arabia plate motions: Geophysical J., 155, 126–138.
McKenzie, D., 1972, Active tectonics of the Mediterranean region: Geophys. J. R. Astr. Soc., 30: 109–185.
McQuarrie, N., Stock, J. M., Verdel, C., and Wernicke, B. P., 2003, Cenozoic evolution of Neotethys and implications for the causes of plate motions: Geophys. Res. Lett., 30, 2036, doi: 10.1029/2003GL017992.
Mercier, J.-L., and Carey-Gailhardis, S. E., 1989, Regional state of stress and characteristic fault kinematics instabilities shown by aftershock sequence: The aftershock sequences of the 1978 Thessaloniki (Greece) and 1980 Campania–Lucania (Italy) earthquakes as examples: Earth planet. Sci. Lett., 92, 247– 264.
Michael, A. J., 1991, Spatial variations of stress within the 1987 Whittier Narrows, California, aftershock sequence: New techniques and results: J. Geophys. Res. 96, 6, 303-6,319.
Mostriouk, A. O., Petrov, V.A., 1994, Catalogue of focal mechanisms of Earthquakes 1964– 1990: Materials of World Data Center B., Moscow: 87.
Nowroozi, A. A., 1972, Focal mechanisms of earthquakes in Persia, Turkey, West Pakistan, and Afghanistan and plate tectonics of the Middle East: Bull. Seismol. Soc. Am., 62: 823–850.
Papazachos, C.B., and Kiratzi, A. A., 1992, A formulation for reliable estimation of active crustal deformation and its application to central Greece: Geophys. J. Int. 111, 424–432.
Shapiro , S. S. and Francia, R. S., 1972, An approximate analysis of variance test for normality: American Statistical Association .67: 215–216.
Wallace, R. E., 1951, Geometry of shearing stress and relation to faulting, J. Geol., 59, 118–130.
Schabenberger, O. and Gotway, C. A., 2004, Statistical Methods for Spatial Data Analysis: Boca Raton, Chapman and Hall–CRC.
Sepehr, M. and Cosgrove, J. W., 2005, Role of the Kazerun Fault Zone in the formation and deformation of the Zagros Fold-Thrust Belt, Iran: J. Tectonics, 24, TC 5005, doi:10.1029/2004TC001725, 2005.
Tatar, M., D. Hatzfeld, and Ghafory-Ashtiyany, M., 2004, Tectonics of the Central Zagros (Iran) deduced from microearthquake seismicity: Geophys. J. Int., 156, 255–266.
Tavakoli, F., Walpersdorf. A., Authemayou. C., Nankali, H.R., Hatzfeld. D.,Tatar, M., Djamour, Y., Nilforoushan , F., and Cotte, N., 2008, Distribution of the right-lateral strike–slip motion from the Main Recent Fault to the Kazerun Fault system (Zagros, Iran): Evidence from present-day GPS velocities: Earth and Planetary Science Letters, 275, 342–347.
Takin, M., 1972, Iranian geology and continental drift in the Middle East, Nature, 235, 147–150.
Talebian, M., and Jackson, J., 2004, A reappraisal of earthquake focal mechanisms and active shortening in the Zagros mountains of Iran: Geophysics. J. Int. 156, 506–526.
USGS, U. S. G. S., 2006, Available online at http://earthquake.us-gs.gov.
Wallace, R. E., 1951, Geometry of shearing stress and relationship to faulting: J. Geol. 59, 111– 130.
Yamini-Fard, F., Hatzfeld, D., Farahbod, A. M., Paul, A. and Mokhtari, M., 2007, The diffuse transition between the Zagros continental collision and the Makran oceanic subduction (Iran): microearthquake seismicity and crustal structure: Geophys. J. Int., 170, 182–194.
Zamani, B., 2009, Study of Tectonic Stress State of Iran: Ph.D. Thesis, Shiraz University, Iran.