افراز آهنگ لغزش بین گسل‌ها‌‌ی فعال بخش جنوبی البرز مرکزی با وارد کردن برهمکنش مکانیکی بین گسل‌ها‌‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

1 1دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

برای یک گسل ایده‌آل در محیط کشسان، توزیع لغزش حول یک مقدار مرکزی بیشینه، متقارن و بیضی‌شکل است، ولی در طبیعت این توزیع نه به شکل بیضی و نه متقارن است. توزیع آهنگ لغزش در صفحه گسل به برهمکنش پارامترهای متعددی از جمله هندسه خود گسل و گسل‌ها‌‌ی مجاور، شرایط مرزی روی گسل‌ها‌‌ و مناطق دور و معادله رفتاری محیط اطراف بستگی دارد. از طرفی بررسی این توزیع، نقش مهمی در بررسی انتقال لرزه‌خیزی از یک گسل به گسل‌ها‌‌ی دیگر دارد. باتوجه به واقع شدن کلان‌شهر تهران در بخش جنوبی البرز مرکزی، بررسی برهمکنش مکانیکی بین گسل‌ها‌‌ی فعال شمال تهران، اهمیت ویژه‌ای در تحلیل خطر لرزه‌ای در پایتخت دارد.
در این تحقیق با در نظر گرفتن یک نیم‌فضای کشسان همگن و همسان برای منطقه مورد بررسی اطلاعات هندسی گسل و پارامترهای رئولوژیکی منطقه از منابع متفاوت انتخاب و ثابت فرض شد. در ادامه شرایط مرزی تنش با استفاده از مشاهدات GPS محاسبه شد که عامل ایجادکننده لغزش در گسل است. بر این اساس جهت بیشینه کوتاه‌شدگی در منطقه مورد بررسی دارای امتداد N36.5E است که دامنه آن بزرگ‌تر از جهت بیشینه کششی است. سپس گسل‌ها‌‌ در راستای عمود برهم قفل و در راستای مماسی به‌صورت آزاد رها شدند. با اِعمال شرایط مرزی به سامانه گسلی، آهنگ لغزش بین گسل‌ها‌‌ افراز شد. برای افراز از روش المان‌های مرزی استفاده شد. مدل نابرجایی تحلیلی اکادا (1985) نیز درحکم حل اساسی انتخاب شد.
    نتایج حاصل، نشانگر خروج آهنگ لغزش توزیع شده روی گسل‌ها‌‌ از حالت متقارن و بیضی‌شکل است و از وجود برهمکنش بین گسل‌ها‌‌ تحت تأثیر تنش منطقه‌ای و هندسه گسل‌ها‌‌ی مجاور حکایت می‌کند. همچنین اکثر گسل‌ها‌‌ دارای رفتار چپ‌گرد و معکوس‌اند و آهنگ لغزش‌های چپ‌گرد عموماً بیشتر از آهنگ لغزش‌های معکوس است. علت بیشتر بودن آهنگ لغزش چپ‌گرد نسبت به آهنگ لغزش معکوس در مورد اکثر گسل‌ها‌‌ ناشی از دو عامل برهمکنش مکانیکی بین گسل‌ها‌‌ و تمایل محورهای اصلی جهت بیشینه کوتاه‌شدگی و کشیدگی تانسور آهنگ تنش منطقه‌ای نسبت به امتداد گسل‌ها‌‌ است، به‌نحوی‌که تصویر مؤلفه‌های اصلی تنش در امتداد اکثر گسل‌ها‌‌ بیشتر از تصویر مؤلفه‌های متناظر در امتداد عمود بر آنها است. از طرفی در مدل‌سازی صورت گرفته شیب گسل‌ها‌‌ ثابت در نظر گرفته شده است، درحالی‌که به‌ویژه در مورد گسل‌ها‌‌ی معکوس، شیب گسل با عمق تغییر می‌کند
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Slip rate partitioning among the southern central Alborz active faults by considering mechanical interactions among faults

نویسندگان [English]

  • Asghar Rastbood 1
  • Behzad Voosoghi 2
  • Haniye Tabatabaei 2
چکیده [English]

For an idealized fault, slip distributions are symmetrical about a central slip maximum and follow an elliptical distribution in an elastic material. However, slip distributions in nature are neither symmetric nor elliptical. The distribution of slip along a fault depends on its geometry and that of neighboring structures, the remote boundary conditions and boundary conditions along the fault(s), and the constitutive behavior of the surrounding host rock (Bürgmann et al., 1994). In fact, an interaction among the mentioned parameters determines the manner of the slip distribution on the fault(s).
On the other hand, fault slip distributions play an important role in earthquake studies. Because faults are loaded at very slow rates in continental interiors, interactions among them and the resulting slip distribution can give rise to earthquakes on other faults after a long period of quiescence and seismicity can migrate from one fault to the other (Landgraf et al., 2009).
The Alborz Mountains accommodate about one-third of the Arabian-Eurasian convergence (e.g., Priestley et al., 1994; Berberian and Yeats, 1999; Jackson et al., 2002). The Mosha-Fasham Fault, the Northern Tehran Thrust and the Taleghan Fault are active faults of the North of Tehran in Southern Central Alborz. It is necessary to analyze the seismic hazard in this area by considering the mechanical interaction among faults. 
In this research, a slip partitioning is done among the faults in the North of Tehran. First, an elastic and homogeneous half-space was considered for the study area. Then the geometric data of faults are gathered from geological and geophysical references including the fault length, width, dip, upper and lower locking depths. For Lame coefficients, we used average global values. Both mentioned geometrical and physical data were kept fixed in the modeling process.
Then, a displacement gradient tensor that best fitted the study area is calculated using GPS data by least squares method. The strain-rate tensor and finally stress rate tensor were then estimated using the generalized Hook’s law. It is necessary to note that the orientation of the regional stress field (N36.5E) was kept fixed in modeling for all of the study area. The stress rate tensor acts as a boundary condition in the model. As another boundary condition, the faults were locked in a normal direction but they were allowed to slip freely in strike and dip directions under the influence of stress boundary conditions.
Our problem involved a medium containing faults. Each fault had two surfaces or boundaries, one effectively coinciding with the other. A boundary element method called "the displacement discontinuity method" can cope with this problem. It is based on the analytical solution (Green function) to the problem of a constant discontinuity in a displacement over a finite line segment in a plane of a half-space elastic solid. Okada (1985) analytical solutions were used as Green functions for modeling.
Regarding the strike and dip changes of the selected active faults, fault surfaces were divided into different segments in strike and dip directions with constant strike and dip. In this way, we had 22 fault segments in total. Then the fault segment surfaces were divided into 1×1 km elements. Finally, we had 8248 free slipping elements in strike and dip directions as input for modeling.
In most cases, the results showed that the partitioned slips did not have an elliptical shape. Also, they were not symmetric around a central maximum.
The modeling results showed that most of the faults in the study area were left-lateral strike slip and reverse dip slip faults. Also, the left-lateral strike slip rate magnitudes were often greater than the reverse dip slip ones. This was due to the obliquity of the horizontal principal stress axis relative to the fault strike, so that the along strike of the fault component of the principal stress was greater than the fault normal component.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical interaction
  • slip rate partitioning
  • Boundary element method
  • Displacement discontinuity
  • GPS
  • stress rate tensor
نوری، س.، وثوقی، ب. و ابوالقاسم، ا. م.، 1388، مدل‌سازی میدان جا بجایی هم‌لرزه یک گسل و تعیین حساسیت پارامترهای هندسی و فیزیکی مدل به میدان جابجایی آن: مجله فیزیک زمین و فضا، 35(1)، 59-73.
Allen, M. B., Ghassemi, M. R., Shahrabi, M., and Qorashi, M., 2003, Accommodation of late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, northern Iran: J. Struct. Geology, 25, 659-672.
Ambraseys, N. N., 1974, Historical seismicity of north-central Iran, Material for the Study of Seismotectonics of Iran: North-central Iran: Geological Survey of Iran, Report 29, 47-96.
Ambraseys, N. N., and Melville, C. P., 1982, A History of Persian Earthquakes: Cambridge University Press, London, 219pp.
Amini, B., and Emami, M. H., 1993, Geological Map of Iran, 100000 Series, Sheet Tehran, GSI.
Ashtari, M., Hatzfeld, D., and Kamalian, N., 2005, Microseismicity in the region of Tehran: Tectonophysics, 395, 193-208.
Berberian, M., and Yeats, R. S., 1999, Patterns of historical earthquake rupture in the Iranian Plateau: Bull. Seism. Soc. Am., 89, 120-139.
Berberian, M., and Yeats, R. S., 2001, Contribution of archaeological data to studies of earthquake history in the Iranian Plateau: J. Struct. Geology, 23, 563-584.
Bürgmann, R, Pollard, D. D., and Martel, S. J., 1994, Slip distributions on faults: effects of stress gradients, inelastic deformation, heterogeneous host-rock stiffness, and fault interaction: J. Struct. Geology, 16(12), 1675-1690.
Crouch, S. L., 1976, Solution of plain elasticity problems by the displacement discontinuity method: International Journal for Numerical Methods in Engineering, 10(2), 301-343.
Crouch, S. L., and Starfield, A. M., 1983, Boundary Element Methods in Solid Mechanics: George Allen & Unwin publication, 322 pp.
Djamour, Y., Vernant, Ph., Bayer, R., Hamid Reza Nankali, H. R., Ritz, J. F., Hinderer, J., Hatam, Y., Luck, B., Moigne N. L., Sedighi, M., and Fateme Khorrami, F., 2010, GPS and gravity constraints on continental deformation in the Alborz mountain range, Iran: Geophys. J. Int., 183(3), 1287-1301.
Engdahl, E. R., Jackson, J. A., Myers, S. C., Bergman, E. A., and Priestley, K., 2006, Relocation and assessment of seismicity in the Iran region: Geophys. J. Int: 167(2), 761-778.
Gomberg, J., and Ellis, M., 1994, Topography and tectonics of the central New Madrid seismic zone: Results of numerical experiments using a three-dimensional boundary-element program: J. Geophys. Res., 99(B10), 20299-20310.
Guest, B., Axen, G. J., Lam, P. S., and Hassanzadeh, J., 2006a, Late Cenozoic shortening in the west-central Alborz Mountains, northern Iran, by combined conjugate strike-slip and thin-skinned deformation: Geosphere, 2, 35-52.
Guest, B., Stockli, D. F., Grove, M., Axen, G. J., Lam, P. S., and Hassanzadeh, J., 2006b, Thermal histories from the central Alborz Mountains, northern Iran: Implications for the spatial and temporal distribution of deformation in northern Iran: Bull. Seism. Soc. Am., 118 (11/12), 1507-1521.
Heidbach, O., Tingay, M., Barth, A., Reinecker, J., Kurfeß, D., and Müller, B. (eds.), 2008, The World Stress Map: Commission for the Geological Map of the World, Paris, 1:46M.
Jackson, J., Priestley, K., Allen, M. and Berberian, M., 2002, Active Tectonics of the South Caspian Basin: Geophys. J. Int.: 148, 214-245.
Landgraf, A., Ballato, P., Strecker, M. R., Friedrich, A., and Tabatabaei, S. H., Shahpasandzadeh, M., 2009, Fault-kinematic and geomorphic observations along the North Tehran Thrust and Mosha Fasham Fault, Alborz mountains Iran: implications for fault-system evolution and interaction in a changing tectonic regime: Geophys. J. Int., 177(2), 676-690.
Maerten, F., Resor, P., Pollard, D., and Maerten, L., 2005, Inverting for slip on three-dimensional fault surfaces using angular dislocations: Bull. Seism. Soc. Am., 95(5), 1654-1665.
Marshall, S. T., Cooke, M. L., and Owen S. E., 2008, Effects of nonplanar fault topology and mechanical interaction on fault-slip distributions in the Ventura Basin, California: Bull. Seism. Soc. Am., 98(3), 1113-1127.
Mase, G. T., Mase, G. M., 1999, Continuum Mechanics for Engineers: CRC Press, 400 pp.   
Masson, F., Anvari, M., Djamour, Y., Walpersdorf, A., Tavakoli, F., Daignieres, M., Nankali, H., and Van Gorp, S., 2007. Large-scale velocity field and strain tensor in Iran inferred from GPS measurements: new insight for the present-day deformation: Geophys. J. Int., 170,436-440.
Meigs, A. J., Cooke, M. L., and Marshall, S. T., 2008, Using vertical rock-uplift patterns to constrain the three-dimensional fault configuration in the Los Angeles Basin, Bull. Seism. Soc. Am., 98(2), 106-123.
Okada, Y., 1985, Surface deformation due to shear and tensile faults in a half-space: Bull. Seism. Soc. Am., 75(4),1135-1154.
Pollard, D. D., and Segall, P., 1987, Theoretical displacements and stresses near fractures in rock: with applications to faults, joints, veins, dikes, and solution surfaces. in: Fracture Mechanics of Rock, ed: B. K. Atkinson, 277-349.
Priestley, K., Baker, C., and Jackson, J., 1994, Implications of earthquake focal mechanism data for the active tectonics of the South Caspian Basin and surrounding regions: Geophys. J. Int., 118, 111-141.
Rajabi, S., Eliassi, M., and Saidi, A., 2011, Statistic and genetic investigation of faults in North Tehran tectonic wedge (South Central Alborz): Arabian Journal of Geosciences, doi 10.1007/s12517-010-0270-7.
Sun, W., Okubo, S., and Vanicek, P., 1996, Global displacements caused by point dislocations in a realistic Earth model: J. Geophys. Res., 101, B4, 8561-8577.
Sun, W., Okubo, S., 2002, Effects of earth's spherical curvature and radial heterogeneity in dislocation studies—for a point dislocation: Geophys. Res. Lett., 29(12), 1605, 4 PP.
Thomas, A. L., 1993, POLY3D: A Three-Dimensional, Polygonal Element, Displacement Discontinuity Boundary Element Computer Program with Applications to Fractures, Faults, and Cavities in the Earth’s Crust: A thesis submitted to the department of geology and the committee on graduate studies of Stanford University in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science, 69 pp.
Vernant, P., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abassi, M.R., Vigny, C., Masson, F., Nankali, H., Martinod, J., Ashtiani, A., Bayer, R., Tavakoli, F., and Chery, J., 2004a, Present-day crustal deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurements in Iran and northern Oman: Geophys. J. Int., 157, 381-398.
Vernant, P., Nilforoushan, F., Chery, J., Bayer, R., Djamour, Y., Masson, F., Nankali, H., Ritz, J. F., Sedighi, M. and Tavakoli F., 2004b, Deciphering oblique shortening of central Alborz in Iran using geodetic data: Earth and Planetary Science Letters, 223, 177-185.
Wang, R., Martin, L. F., and Roth F., 2006, PSGRN/PSCMP - a new code for calculating co-postseismic deformations and geopotential changes based on the viscoelastic-gravitational dislocation theory: Computers and Geosciences, 32, 527-541.
Zanchi, A., Berra, F., Mattei, M., Ghassemi, M. R., and Sabouri, J., 2006, Inversion tectonics in central Alborz, Iran: J. Struct. Geology, 28(11), 2023-2037.