دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1393 

مقاله پژوهشی‌

کاهش به قطب دیفرانسیلی نقشه مغناطیس هوایی ایران

صفحه 41-55

وحید قبادیان؛ عبدالرضا قدس؛ مهناز رضائیان؛ وحید تکنیک


کاربرد تحلیل مکان عدد موج در اکتشافات مغناطیس‌سنجی

صفحه 81-91

امین روشندل؛ علی نجاتی کلاته؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی


نشان جداگانه و هم‌زمان پدیده‌های PDOو ENSOبر رخداد خشک‌سالی و ترسالی پاییزه جنوب ایران

صفحه 92-109

حبیب الله قائد امینی؛ سیدمحمد جعفر ناظم السادات؛ مرجان کوهی زاده؛ علی اکبر سبزی پرور


بررسی امواج کوهستان با استفاده از یک مدل تحلیلی دوبُعدی

صفحه 123-139

مرضیه سالاری؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ محمدحسین معماریان