دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، دی 1393 
معرفی و مقایسه پایگاه‌هایداده بارشی و اسفزاریTRMM

سید ابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه رعیت‌‌پیشه؛ محمد‌صادق کیخسروی کیانی


ارزیابی تغییرات پارامترهای لرزه‌‌ای با جایگزینی شاره‌‌ در سنگ مخزن کربناته

اصغر نادری؛ ایرج مداحی؛ ناصر کشاورز فرج خواه؛ مصطفی حیدری؛ میثم سلیمی دلشاد؛ سجاد اسماعیل‌‌پور