دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، شهریور 1388 

مقاله پژوهشی‌

برآوردکردن تخلخل مؤثر مخزن با استفاده از تحلیل چند‌نشانگری

صفحه 1-18

علی عدالت؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ رضا توکلی مقدم


مد‌ل‌سازی لرزه‌ای محیط‌های همسانگرد صوتی و صوتی گرانرو در حیطه tau-p

صفحه 33-43

ملیحه السادات کاظمی؛ محمد کمال قاسم العسکری؛ عبدالرحیم جواهریان


اثر مراکز چرخندزای مدیترانه بر بارش سالانه ایران در دوره 1960 تا 2002

صفحه 91-105

پرویز ایران نژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محمدنژاد