اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا حاتمی

ژئوفیزیک موسسه ژئوفیزیک

profile.ut.ac.ir/~mrhatami
mrhatamiut.ac.ir
61118366

سردبیر

محمدرضا قیطانچی

ژئوفیزیک استاد دانشگاه تهران

mrghcheeut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

وحید ابراهیم زاده اردستانی

ژئوفیزیک استاد موسسه ژئوفیزیک

profile.ut.ac.ir/~ebrahimz
ebrahimzut.ac.ir
02161118232

مجید آزادی

هواشناسی دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

azadi68hotmail.com
44787652-4
0000-0002-5991-9703

عبدالحمید انصاری

ژئوفیزیک اکتشافی دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف

yazd.ac.ir/people/ansari
h.ansariyazd.ac.ir
31232517

محمد تاتار

ژئوفیزیک استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

mtatariiees.ac.ir
0000-0003-2904-6195

غلام جوان دلوئی

ژئوفیزیک دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی

javandoloeiiiees.ac.ir
۲۲۸۰۳۶۴۹
0000-0002-6546-2412

عبدالرحیم جواهریان

ژئوفیزیک استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر

javaherianaut.ac.ir
64545131

آزاده حجت

دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه باهنر کرمان

ahojatuk.ac.ir

امین روشندل کاهو

لرزه شناسی دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S413
roshandelshahroodut.ac.ir
0233392204
0000-0002-2214-2558

محمد علی ریاحی

لرزه شناسی استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

/rtis2.ut.ac.ir/cv/mariahi
mariahiut.ac.ir
61118219
0000-0002-3827-4467

هرمان زین

استاد دانشگاه علوم زمین دانشگاه پاریس، فرانسه

geops.geol.u-psud.fr/spip.php?article726&lang=fr
hermann.zeyenuniversite-paris-saclay.fr
01.69.15.49.09

ابوالقاسم کامکار روحانی

ژئوفیزیک استاد دانشگاه صنعتی شاهرد

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S130
kamkarryahoo.com

علیرضا محب الحجه

هواشناسی استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/amoheb
amohebut.ac.ir
61118325
0000-0002-5906-8486

سید محمد موسوی بایگی

هواشناسی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

agriculture.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=337&Itemid=853&lang=fa
mousavibum.ac.ir
051-38805717

محمود میرزائی

ژئوفیزیک دانشیار دانشگاه اراک

rd.araku.ac.ir/~MahMirzaei/
m-mirzaeiaraku.ac.ir
0000-0002-8488-4135

مجید نبی‌بیدهندی

ژئوفیزیک استاد موسسه ژئوفیزیک

profile.ut.ac.ir/~mnbhendi
mnbhendiut.ac.ir

محمدرضا قیطانچی

ژئوفیزیک استاد دانشگاه تهران

mrghcheeut.ac.ir

مدیر داخلی

مجتبی خسروی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

khosravi2265gmail.com

کارشناس نشریه

مهندس پریسا مهدی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

nigsut.ac.ir