نویسنده = محمدرضا حاتمی
توموگرافی امواج سطحی و ناهمسانگردی شعاعی با استفاده از تداخل سنجی لرزه ای در گستره البرز مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.30499/ijg.2022.328429.1394

فائزه شیرمحمدی؛ محمدرضا حاتمی؛ امین رحیمی دلخانی


تعیین سازوکار زمین‌‌لرزه‌های پیچیده با بزرگی متوسط

دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 111-134

بابک هجرانی؛ محمدرضا حاتمی؛ ظاهرحسین شمالی