نویسنده = محمدرضا حاتمی
تعیین سازوکار زمین‌‌لرزه‌های پیچیده با بزرگی متوسط

دوره 5، شماره 3، آذر 1390، صفحه 111-134

بابک هجرانی؛ محمدرضا حاتمی؛ ظاهرحسین شمالی