نویسنده = فرحناز تقوی
کاربرد تحلیل موجک در شناسایی رفتار بارش در مناطق غربی ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 13-30

فرحناز تقوی؛ ابوالفضل نیستانی؛ حسین محمدی؛ شیما رستمی جلیلیان


ارزیابی روش‌های زمین‌‌آماری مکانی در تعیین الگوی فضایی بارش: تحقیق موردی حوضه‌آبریز دریاچه نمک

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 89-110

بردیا بیات؛ بنفشه زهزایی؛ فرحناز تقوی؛ محسن ناصری