کلیدواژه‌ها = واهمامیخت اویلر
سیگنال تحلیلی و مشتق‏های میدان پتانسیل از مرتبه کسری (کاربرد ‏در تفسیر و پردازش)

دوره 6، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-16

جمال ‏الدین بنی‌عامریان؛ بهروز اسکوئی؛ پریسا ایمانی


برآورد عمق، اندیس ساختاری و مکان منبع‏های مغناطیسی با استفاده از روش ترکیبی AN-EUL

دوره 4، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 70-88

جمال الدین بنی عامریان؛ بهروز اسکوئی؛ مهرداد باستانی