تغییرات میدان تنش در منطقه گذار بین زاگرس و مکران با استفاده از وارون‌سازی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسنده

استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

 وارون‌سازی تانسور تنش با استفاده از سازوکار کانونی زمین‌لرزه­ها یکی از روش­های مورد استفاده در مطالعه تنش­های زمین‌ساختی است. در این مطالعه با استفاده از این روش، راستای تنش بیشینه افقی در منطقه گذار بین زاگرس و مکران تعیین شده است. نتایج، نشان­دهنده تغییرات زیاد در راستای محورهای اصلی تنش در این منطقه است. در اطراف تنگه هرمز، محورهای تنش افقی بیشینه می­چرخند و الگوی پیچیده‌ای را نشان می­دهند. این چرخش در سمت راست خط عمان، به‌صورت ساعت‌گرد از باختر به خاور حول این خط فرضی اتفاق می­افتد، اما در سمت دیگر، به‌خصوص جایی که جزیره قشم قرار دارد، جهت‌گیری­های متقاطع تنش افقی بیشینه نشان­دهنده پیچیدگی میدان تنش است. احتمال دارد که تفاوت خصوصیات پوسته اقیانوسی و قاره‌ای مسئول تفاوت در جهت‌گیری‌های میدان تنش در این منطقه باشد. راستاهای تنش بیشینه افقی با توجه به روند امتداد گسل­های فعال منطقه، به‌خوبی با سازوکار گسلش در مناطق مورد مطالعه همخوانی دارد. دیگر روش­های ژئوفیزیکی نیز چرخش مشابهی را در اطراف تنگه هرمز به نمایش می­گذارند و این راستاها با اطلاعات حاصل از آنها سازگارند. این مطالعه می­تواند با فراهم کردن نگرشی نو، به درک ساختار و فرایندهای زمین‌ساختی در این منطقه پیچیده کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stress field variations in the Zagros-Makran transition zone by using earthquake focal mechanism stress tensor inversion

نویسنده [English]

  • Shahrokh Pourbeyranvand
Assistant Professor, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology Tehran, Iran
چکیده [English]

Knowing about stress variations in the Zagros and Makran transition zone in the southwest of Iran is necessary to study the deformation resulting from the oblique collision between the Eurasian and the Arabian plates and gain insight into the complicated tectonics of this crucial region. The stress tensor inversion of earthquake focal mechanisms is one of the methods used to study tectonic stresses. In this study, the direction of maximum horizontal stress in the transition zone between the Zagros and Makran was obtained using this method. The results indicate significant changes in the principal axes of stress in this region and show the stress field's complicated pattern. The rotation in the right of the Oman Line takes place in a clockwise manner from west to east around this imaginary line. Still, on the other side, especially where Qeshm Island is located, the opposing direction of the maximum horizontal stress directions indicates the stress field's complexity. The axis of maximum horizontal stress in this region is compared with the single earthquake focal mechanism's P axis. Since almost all earthquake faulting mechanisms are of reverse and strike-slip type, the comparison shows a good agreement between the resulting directions. The maximum horizontal stress directions are also investigated concerning the trend of the active faults consistent with the fault mechanism in the studied areas. Focal mechanism data were used to obtain information on the state of stress in 5 subdivisions of the data, including teleseismic and local events in the Zagros region. The investigation shows acceptable agreement between the observed faulting mechanisms and what can be predicted based on the fault plane orientations and stress directions in the area. These alignments also correlate with the data from other geophysical methods that exhibit a similar rotation around the Strait of Hormuz. The plate motion velocity vectors were estimated using the NOVEL-1A model. On the right side of the Oman Line in the SE Zagros, the stress and plate motion directions are similar, while in the western part of the Zagros, they differ by about 35 degrees. This angular difference between the stress and plate motion velocity vectors is obverse between the Qeshm Island and the area in the Strait of Hormuz's left-hand side in the Zagros. The oceanic and continental crust differences in the area may be responsible for the variation of these directions in the region. By providing a new perspective, this study can help in understanding the tectonic structure and processes in this complex region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Focal mechanism
  • inversion
  • Makran
  • stress
  • tectonic
  • transition zone
  • Zagros
آزادفر، م.، قیطانچی، م.، 1392، شناسایی گسل مسبب زمین‌لرزه 21 اردیبهشت 1392 گوهران با استفاده از مکان‌یابی مجدد پس‌لرزه­ها و سازوکار کانونی آن: مجله ژئوفیزیک ایران، 9(4)، 54-67.
پوربیرانوند، ش.، تاتار، م.، 1393، تغییرات تنش در زاگرس با استفاده از وارون­سازی سازوکارهای کانونی زمین‌لرزه­ها: فصلنامه علوم زمین، 24(94)، 115-122.
رضا، م.، سدیدخوی، ا.، عباسی، م.، جوان دولویی، غ.، 1393، شناسایی گسل مسبب زمین‌لرزه 29 آذر 1389 محمدآباد ریگان (کرمان) و سازوکار کانونی آن براساس تحلیل پس‌لرزه­ها: مجله ژئوفیزیک ایران، 8(1)، 59-70.
رضایی نایه، ع.، 1390، تعیین سازوکار زمین لرزه با استفاده از برگردان تانسور ممان به روش نسبی برای برخی از زمین لرزه های منطقۀ زرند در بازۀ زمانی 2005 تا 2008 و بزرگای بالای 3/5، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، موسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
Aki, K., and Richards, P. G., 2002, Quantitative Seismology: Theory and Methods: University Science Books.
Angelier, J., 1979, Determination of the mean principal directions of stresses for a given fault population: Tectonophysics, 56, T17-T26.
Aubourg, C., Smith, B., Bakhtari, H., Guya, N., Eshragi, A., Lallemant, S., … , and Delaunay, S., 2004, Post-Miocene shortening pictured by magnetic fabric across the Zagros-Makran syntaxis (Iran): Special Paper 383: Orogenic Curvature: Integrating Paleomagnetic and Structural Analyses, 17–40, doi: 10.1130/0-8137-2383-3(2004)383[17:pspbmf]2.0.co;2.
Bakhtari, H. R., Lamotte, D. F. D., Aubourg, C., and Hassanzadeh, J., 1998, Magnetic fabrics of Tertiary sandstones from the Arc of Fars (Eastern Zagros, Iran): Tectonophysics, 284(3-4), 299–316. doi: 10.1016/s0040-1951(97)00179-0
 
Bott, M. H. P., 1959, The mechanics of oblique slip faulting: Geological Magazine, 96, 109-117.
Shyu, J. B. 2005, Neotectonic architecture of Taiwan and its implications for future large earthquakes. Journal of Geophysical Research, 110(B8). https://doi.org/10.1029/2004jb003251
Carey, E., and Brunier, B., 1974, Analyse théorique et numérique d'un modèle méchanique élémentaire appliqué à l'étude d'une population de failles: Computes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris, 279, 891-894.
DeMets, C., Gordon, R. G., Argus, D. F., and Stein, S., 1994, Effect of recent revisions to the geomagnetic reversal time scale on estimates of current plate motions, Geophysical Research Letters, 21, 2191-2194.
GCMT, Global CMT Catalog Search (n.d.), Retrieved from https://www.globalcmt.org/CMTsearch.html.
Gephart, J. W., and Forsyth, D. W., 1984, An improved method for determining the regional stress tensor using earthquake focal mechanism data: Application to the San Fernando earthquake sequence: Journal of Geophysical Research, 89, 9305-9320.
Kagan, Y. Y., 2002. Double-couple earthquake focal mechanism: random rotation and display, Geophys. J. Int., 163, 1065–1072.
Raeesi, M., Zarifi, Z., Nilfouroushan, F., Boroujeni, S. A., & Tiampo, K. 2016, Quantitative Analysis of Seismicity in Iran. Pure and Applied Geophysics, 174(3), 793-833. doi:10.1007/s00024-016-1435-4
Rostam, G. G., Pakzad, M., Mirzaei, N., & Sakhaei, S. R. 2017, Analysis of the stress field and strain rate in Zagros-Makran transition zone. Journal of Seismology, 22(1), 287-301. doi:10.1007/s10950-017-9705-x
Gholamzadeh, A., Yamini-Fard, F., Hessami, K., and Tatar, M., 2009, The February 28, 2006 Tiab earthquake, Mw 6.0: Implications for tectonics of the transition between the Zagros continental collision and the Makran subduction zone: Journal of Geodynamics, 47, 280–287.
IRSC, Iranian Seismological Center (n.d.), Retrieved from http://irsc.ut.ac.ir/bulletin.php.
ISC, International Seismological Centre, Focal mechanism search (n.d.), Retrieved from: http://www.isc.ac.uk/iscbulletin/search/fmechanisms/.
Kadinsky-Cade, K., and Barazangi, M., 1982, Seismotectonics of Southern Iran: the Oman Line: Tectonics, 1, 389–412.
Keiding, M., Lund, B., and Arnadottir, T., 2009, Earthquakes, stress, and strain along an obliquely divergent plate boundary: Reykjanes Peninsula, southwest Iceland: Journal of Geophysical Research, 114, B09306, doi: 10.1029/2008JB006253.
Lund, B., and Slunga, R., 1999, Stress tensor inversion using detailed microearthquake information and stability constraints: Application to Olfus in southwest Iceland: Journal of Geophysical Research, 104(B7), 14947-14964.
Lund, B., and Townend, J., 2007, Calculating horizontal stress orientations with full or partial knowledge of the tectonic stress tensor: Geophysical Journal International, 170, 1328–1335, doi:10.1111/j.1365-246X.2007. 03468.x.
Maggi, A., Priestley, K., and Jackson, J., 2002, Focal depths of moderate to large earthquakes in Iran: Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 4, 1-10.
Masson, F., Chéry, J., Hatzfeld, D., Martinod, J., Vernant, P., Tavakoli, F., and Ghafory-Ashtiani, M., 2005, Seismic versus aseismic deformation in Iran inferred from earthquakes and geodetic data: Geophysical Journal International, 160(1), 217–226.
McQuarrie, N., 2004, Crustal scale geometry of the Zagros fold–thrust belt, Iran: Journal of Structural Geology, 26, 519–535.
Michael, A. J., 1984, Determination of stress from slip data: faults and folds: Journal of Geophysical Research, 89(B13), 11517–11526.
Pirouz, M., Avouac, J., P., Gualandi, A., Hassanzadeh, J., and Sternai, P., 2017, Flexural bending of the Zagros foreland basin: Geophysical Journal International, 210(3), 1659–1680, doi: 10.1093/gji/ggx252.
Raeesi, M., Zarifi, Z., Nilfouroushan, F., Boroujeni, S. A., and Tiampo, K., 2016, Quantitative analysis of seismicity in Iran: Pure and Applied Geophysics, 174(3), 793–833, doi: 10.1007/s00024-016-1435-4.
Ravaut, P., Carbon, D., Ritz, J. F., Bayer, R., and Philip, H., 1998, The Sohar Basin, Western Gulf of Oman: description and mechanisms of formation from seismic and gravity data: Marine and Petroleum Geology, 15, 359–377.
Regard, V., Hatzfeld, D., Molinaro, M., Aubourg, C., Bayer, R., Bellier, O., . . . , and Abbassi, M., 2010, The transition between Makran subduction and the Zagros collision: Recent advances in its structure and active deformation: Geological Society, London, Special Publications, 330(1), 43-64. doi:10.1144/sp330.4.
Talebian, M., and Jackson, J., 2004, A reappraisal of earthquake focal mechanisms and active shortening in the Zagros mountains of Iran: Geophysical Journal International, 156, 506–526.
Tatar, M., Hatzfeld, D., and Ghafory-Ashtiany, M., 2004, Tectonics of the Central Zagros (Iran) deduced from microearthquake seismicity: Geophysical Journal International, 156, 255–266.
USGS, Search Earthquake Catalog (n.d.), Retrieved from https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/.
Yaminifard, F., Sedghi, M. H., Gholamzadeh, A., Tatar, M., & Hessami, K. (2012). Active faulting of the southeastern-most Zagros (Iran): Microearthquake seismicity and crustal structure. Journal of Geodynamics, 55, 56-65. https://doi.org/10.1016/j.jog.2012.01.003
Vernant, P., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D.,  Abbassi, M., Vigny, C., Masson, F., Nankali, H., Martinod, J., Ashtiani, A., Bayer, R., Tavakoli, F. and Chéry, J., 2004, Contemporary crustal deformation and plate kinematics in Middle East constrained by GPS measurements in Iran and Northern Oman: Geophysical Journal International, 157, 381-398.
Van de Lagemaat, S. H., Van Hinsbergen, D. J., Boschman, L. M., Kamp, P. J., and Spakman, W. 2018, Southwest Pacific absolute plate kinematic reconstruction reveals major Cenozoic Tonga-kermadec slab dragging. Tectonics, 37(8), 2647-2674. https://doi.org/10.1029/2017tc004901
Wallace, R. E., 1951, Geometry of shearing stress and relation to faulting: Journal of Geology, 59, 118-130.
Walpersdorf, A., Hatzfeld, D., Nankali, H., Tavakoli, F., and Nilforoushan, F., 2006,Difference in the GPS deformation pattern of north and central Zagros (Iran): Geophysical Journal International, 167, 1077–88.
White, R. S., and Ross, D. A., 1979, Tectonics of the Western Gulf of Oman: Journal of Geophysical Research, 84, 3479–3489.
Yamini-Fard, F., Hatzfeld, D., Farahbod, A. M., and Mokhtari, M, 2007, The diffuse transition between the Zagros continental collision and the Makran oceanic subduction (Iran): microearthquake seismicity and crustal structure: Geophysical Journal International, 170, 182–194.
Zarifi, Z., 2006, Unusual subduction zones: case studies in Colombia and Iran: PhD. thesis, University of Bergen.
Zarifi, Z., Nilfouroushan, F., & Raeesi, M. 2013, Crustal Stress Map of Iran: Insight From Seismic and Geodetic Computations. Pure and Applied Geophysics, 171(7), 1219-1236. doi:10.1007/s00024-013-0711-9
ZUR_RMT, ETH Zürich-Homepage (n.d.), Retrieved from http://seismo.ethz.ch/en/home/.