دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-143 
تأثیر ساخت سد گتوند بر پارامترهای اقلیمی دما، رطوبت و بارش

صفحه 105-117

10.30499/ijg.2020.233702.1275

محمد حسام محمدی؛ محمود صفر؛ حسین رفیق زاده؛ حجت قربانی؛ سید حسین خان شقاقی