بررسی تغییرات تنش لرزه‌ای در زاگرس جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

چکیده

کوهزاد زاگرس با راستای شمال باختری- جنوب خاوری که طی همگرایی صفحه عربی و خردقاره ایران در کرتاسه پسین شروع به تشکیل کرده است، نتیجه برخورد قاره- قاره بین خردقاره ایران و صفحه آفریقا- عربی است که همچنان تداوم دارد. این برخورد در زمان میوسن- پلیوسن توسعه یافته است. لرزه­خیزی در منطقه زاگرس جنوبی به منطقه بین دشت ساحلی خلیج فارس و سامانه راندگی زاگرس محدود است. فراوانی زمین­لرزه­ها در زاگرس نشانه تغییر شکل فعال خارج ازتوالی (active out-of-sequence deformation) در این بخش است که در کوهزاد­های برخوردی مشابه نیز آن را می­توان مشاهده کرد. در این مطالعه پارامترهای لرزه­خیزی کمربند زاگرس جنوبی با توجه به رابطه گوتنبرگ- ریشتر ارزیابی و ویژگی آماری زمین‌‌لرزه­ها با درنظر­گرفتن توزیع مکانی و زمانی (یا چگالی توزیع زمان و مکان) آنها بررسی می­شود. به همین منظور داده­های پایه مرتبط با گسلش و لرزه­خیزی شامل بزرگای زمین­لرزه، توزیع رومرکز زمین­لرزه­ها و گسل­ها بررسی شد. مبنای این تحلیل، محاسبه پارامتر لرزه­خیزی (b) است که بر اساس بیشینه احتمال محاسبه شد. در این روش توزیع زمانی و مکانی پارامترها، ویژگی تجمعی داده‌ها (بعد همبستگی) و سطح تنش زمین­ساختی منطقه مرتبط با فرایندهای مختلف لرزه­زمین‌ساختی متفاوت از دیگر روش­ها لحاظ شده است. با درنظر­گرفتن توزیع رومرکز و بزرگای زمین‌لرزه­ها، میزان تغییرات پارامتر لرزه­خیزی مناطق کمربند پهنه گسل­های فلسی، مزوپتامین- خلیج فارس و کمربند پیش‌بوم زاگرس  به‌ترتیب 64/0>b>61/0، 05/1>b>98/0 و 7/1>b>1 برآورد شده است. بر اساس نتایج تغییرات پارامتر لرزه­خیزی، تغییرات اختلاف تنش بیشینه و کمینه (3σ-1σ) در پهنه زاگرس جنوبی در امتداد سه برش عرضی انتخابی محاسبه و مقادیر (MPa 470-230)، (MPa 296-205) و (MPa 550-60) به‌دست­آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating seismic stress changes in the South Zagros

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Mostafazadeh 1
  • Leila Mahshadnia 2
1 Assistant Professor, seismology research center, Tehran, Iran
2 Ph.D. student, seismology research center, Tehran, Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Being a collision zone, the Zagros Fold-Thrust Belt was formed because of the northeast motion of the Arabian plate toward the central plateau of Iran. At the surface, the Zagros consists of long, linear anticlinal ridges that form a series of ranges from Eastern Turkey in the NW to the Strait of Hormuz in the SE, a distance of about 1200 km. In this study, the south of the Zagros zone was evaluated by considering the concepts of seismicity parameters considered in the Gutenberg-Richter relationship. In other words, the statistical characteristics of earthquakes are considered in accordance with their spatial and temporal distribution. For this purpose, the basic data of fault and seismicity associated with the magnitude of earthquakes are investigated by the distribution of earthquakes and faults. The basis of the calculation of the b-value parameter is estimated using a frequency–magnitude distribution and correlation integral methods.
    Contrary to other methods, the time and space distribution of parameters, the cumulative properties of the data and the tectonic stress level of the region associated with different seismotectonic processes are considered in this method. In order to calculate these parameters, different seismic catalogs (internal and external bases) have been used. Considering the distribution of earthquakes and magnitude data, the calculated seismicity parameter values were 0.61<b<0.64, 0.98<b<1.05 and 1.0<b<1.7 in IMBZ, MMF and SFB, respectively. By using the b-value quantity at any point, the map of differential stress (σ13) was calculated as (230-470MPa), (205-296MPa) and (60-550MPa) along the three selected profiles across the south Zagros region. Based on the study of changes in seismicity parameters in the south Zagros zone and clustering of large earthquakes that form areas with high-stress concentration, the heterogeneity of seismicity parameters covers a significant part of the study area. Large b-values indicate the random occurrence of small earthquakes and consequently, the existance of low-stress structures in parts of the region.
    The trend of changes in fractal dimensions in each of the seismic zones shows the changes of desired parameter in each of the fault systems. It has decreased to the lowest extent in the south of Zagros. In the north west of Zagros (west of the Kazerun fault), the shortening is mainly limited to the mountain edge fault, where large earthquakes are concentrated. To the east of the Kazerun fault, the fastest rate of shortening seems to occur along the zone of active thrust faults (Lar, Breez and Qir) and also along the main Zagros fault (regions where seismicity is concentrated). In contrast, the Persian Gulf coast has a relatively low seismicity rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • South Zagros
  • seismicity
  • b-value
  • spatial distribution of stress differences
دریکوند، س.، یساقی، ع.، فرهپور، م. م.، 1394، شناسایی گسل­های عرضی- برشی زیرسطحی و تحلیل اثر دگرریختی­های آنها در باختر خرم­آباد در زاگرس چین­خورده- رانده: فصلنامه زمین‌ساخت، 1(4)، 27-34.
سرکاری­نژاد، خ.، ظفرمند، ب.، 1395، واکاوی جنبش­شناختی و تنش­های زمین­ساختی در پهنه گسلی قیر، زاگرس، ایران: فصلنامه علمی علوم زمین، 26(102)، 177-184.
شیخ‌الاسلامی، م. ر.، جوادی، ح. ج.، اسدی سرشار، م.، آقاحسینی، ا.، کوه­پیما، م.، وحدتی دانشمند، ب.، 1392، دانشنامه گسل­های ایران: پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
صحابی­فرد، ن.، یساقی، ع.، حسن گودرزی، م. ق.، 1395، تحلیل ساختاری پاره­گسل­های جنوبی پهنه گسل عرضی کره­بس در جنوب فیروزآباد، کمربند چین- رانده زاگرس: فصلنامه علمی علوم زمین، 24(95)، 181-190.
Aki, K., 1984, Asperities, barriers, characteristic earthquakes and strong motion prediction: Journal of Geophysical Research, 89, 5867-5872.
Allen, M. B., Saville, C., Blanc, E. J. P., Talebian, M., and Nissen, E., 2013, Orogenic plateau growth: Expansion of the Turkish-Iranian Plateau across the Zagros fold-and-thrust belt: Tectonics, 32, 171–190.
Ambraseys, N., and Melville, C., 1982, A history of Persian earthquakes: Cambridge, Cambridge University Press.
Authemayou, C., Chardon, D., Bellier, O., Malekzadeh, Z., Shabanian, E., and Abbassi, M. R., 2006, Late Cenozoic partitioning of oblique plate convergence in the Zagros fold-andthrust belt (Iran): Tectonics, 25, TC3002, http://dx.doi.org/10.1029/2005TC001860.
Bahroudi, A., and Koyi, H., 2004, Tectono-sedimentary framework of the Gachsaran Formation in the Zagros foreland basin: Marine and Petroleum Geology, 10, 1295-1310.
Barzegar, F., 1994, Basement fault mapping of Zagros folded belt (S.W. Iran) based on space born remotely sensed data: Proceedings of the 10th Thematic conference on geologic remote sensing: exploration, environment, and engineering, 10, 455-466, San Antonio, Texas, USA.
Bordenave, M. L., and Hegre, J. A., 2010, Current distribution of oil and gas fields in the Zagros Fold Belt of Iran and contiguous offshore as the result of the petroleum systems: Geological Society, London, Special Publications, 1, 291-353.
Ghorbani Rostam, Gh., Pakzad, M., Mirzaei, N., and Sakhaei, S. R., 2018, Analysis of the stress field and strain rate in Zagros-Makran transition zone: Journal of Seismology, 22(1), 287-301.
Hatzfeld, D., 1999, The present-day tectonics of the Aegean as deduced from seismicity: Geological Society of London Special Publications, 156(1),415–426.
Hatzfeld, D., and Molnar, P., 2010, Comparisons of the kinematics and deep structures of the Zagros and Himalaya and of the Iranian and Tibetan plateaus and geodynamic implications: Reviews of Geophysics, 48, RG2005, doi: 10.1029/2009RG000304.
Hatzfeld, D., Tatar, M., Priestley, K., and Ghafory-Ashtyany, M., 2003, Seismological constraints on the crustal structure beneath the Zagros mountain belt (Iran): Geophysical Journal International, 155, 403–410.
Henderson, J., Main, I. G., Meredith, P. G., and Samonds, P. R., 1992, The evolution of seismicity at Parkfield: observation, experiment and a fracture–mechanical interpretation: Journal of Structural Geology, 14, 905-913.
Hessami, K., Koyi, H. A., and Talbot, C. J., 2001, The significance of strike-slip faulting in the basement of the Zagros fold and thrust belt: Journal of Petroleum Geology, 24, 5-28.
Hessami, K., Nilforoushan, F., and Talbot, C., 2006, Active deformation within the Zagros Mountains deduced from GPS measurements: Journal of Geolical Society of London, 163, 143-148.
Hirata, T., 1989, A correlation between the b-value and the fractal dimension of earthquakes: Journal of Geophysical Research, 94, 7507-7514.
Homke, S., Verges, J., Van der Beek, P., et al., 2010, Insights in the exhumation history of the NW Zagros from bedrock and detrital apatite fission-track analysis: evidence for a long-lived orogeny: Basin Research, 22, 659–80.
Jackson, J. A., 1980, Reactivation of basement faults and crustal shortening in orogenic belts: Nature, 283, 343–346.
Jackson, J. A., Haines J., and Holt, W., 1995, The accommodation of Arabia-Eurasia plate convergence in Iran: Journal of Geophysical Research, 100, 15205-15219.
Koop, W. J., and Stoneley, R., 1982, Subsidence history of the Middle East Zagros basin, Permian to recent, in Kenet, P. E., Boot, M. P., McKenzie, D. P., and William, C. A., eds.: Philosophical Transactions of Royal Society London, 305, 149-168.
Kostrov, V., 1974, Seismic moment and energy of earthquakes, and seismic flow of rock: Izvestia, Russian Academy of Sciences, Physics of the Solid Earth, I, 23-44.
Lacombe, O., Mouthereau, F., Kargar, S., and Meyer, B., 2006, Late Cenozoic and modern stress fields in the western Fars (Iran): implications for the tectonic and kinematic evolution of Central Zagros: Tectonics, 25, TC1003.
Maggi, A., Priastley, K., and Jackson, J., 2002, Focal depths of moderate and large size earthquakes in Iran: Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 4, 1–10.
Main, I. G., and Burton, P. W., 1986, Long-term earthquake recurrence constrainde by tectonic seismic moment release rates: Bulletin of the Seismological Society of America, 76, 297-304.
Mandelbrot, B. B., 1983, The Fractal Geometry of Nature: W. H. Freeman, New York.
McQuarrie, N., Stock, J. M., Verdel, C., and Wernicke, B. P., 2003, Cenozoic evolution of Neotethys and implications for the causes of plate motions: Geophysical Research Letters, 30, 2036, doi: 10.1029/2003GL017992.
Mostafazadeh, M., Alptekin, O., and Osman Oncel, A., 2000, Body waveform modeling of five moderately earthquakes in the Zagros fold thrust: Journal of Seismology and Earthquake Engineering, 2(3), 1-10.
Mukherjee, S., Koyi, H. A., and Talbot, C. J., 2012, Implications of channel flow analogue models in extrusion of the Higher Himalayan Shear Zone with special reference to the out-of-sequence thrusting: International Journal of Earth Sciences, 101, 253–272.
Nilforoushan, F., Masson, F., Vernant, P., et al., 2003, GPS network monitors the Arabia-Eurasia collision deformation in Iran: Journal of Geodesy, 77, 411-422.
Öncel, A. O., Alptekin, Ö., and Main, I., 1995, Temporal variations of the fractal properties of seismicity in the western part of the north Anatolian fault zone: possible artefacts due to improvements in station coverage: Nonlinear Processes in Geophysics, 2, 147-157.
Reilinger, R., McClusky, S., Vernant, P., et al., 2006, GPS constraints on continental deformation in the Africa-Arabia-Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions: Journal of Geophysical Research, 111, B05411, doi: 10.1029/2005JB004051.
Sarkarinejad, K., and Azizi, A., 2008, Slip partitioning and inclined dextral transpression along the Zagros thrust system, Iran: Journal of Structural Geology, 30, 116–136.
Sarkarinejad, K., and Ghanbarian, M. A., 2014, The Zagros hinterland fold-and-thrust belt in-sequence thrusting, Iran: Journal of Asian Earth Sciences, 85, 66–79.
Sarkarinejad, K., and Zafarmand, B., 2017, Stress state and movement potential of the Kar-e-Bas fault zone, Fars, Iran: Journal of Geophysics and Engineering, 14, 998-1009.
Sarkarinejad, K., Zafarmand, B., and Oveisi, B., 2018, Evolution of the stress fields in the Zagros Foreland Folded Belt using focal mechanisms and kinematic analyses: the case of the Fars salient, Iran: International Journal of Earth Science, 107, 611–633.
Scholz, C. H., 1968, The frequency-magnitude relation of microfracturing in rock and its relation to earthquakes: Buletin of the Seismological Society of America, 58, 399-415.
Sella, G. F., Dixon, T. H., and Mao, A., 2002, REVEL: A model for recent plate velocities from space geodesy: Journal of Geophysical Research, 107, 2081, doi: 10.1029/2000JB000033.
Sonder, L. J., 1992, Effects of density contrasts on the orientation of stresses in the lithosphere: Relation to principal stress directions in the Transverse Ranges, California: Tectonics, 9, 761–771.
Stoklin, J., 1968, Structural history and tectonics of Iran: a review: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 52, 1229–1258.
Talbot ,C. J., and Alavi, M., 1996, The past of a future syntaxis across the Zagros, in Alsop, G. I., Blundell, D. J., and Davison, I., eds.: Salt Tectonics: Geological Society of London, Special Publication, 100, 89–109.
Talebian, M., and Jackson, J., 2004, A reappraisal of earthquake focal mechanisms and active shortening in the Zagros mountains of Iran: Geophysical Journal International, 156, 506-526.
Tatar, M., Hatzfeld, D., Martinod, J., Walpersdorf, A., Ghafori-Ashtiany, M., and Chery, J., 2002, The present-day deformation of the central Zagros from GPS measurements: Geophysical Research Letters, 29(19), 1927, doi: 10.1029/2002GL015427.
Vergés, J., Saura, E., Casciello, E., Fernandez, M., Villaseñor, A., Jimenez‐Munt, I., and García‐Castellanos, D., 2011, Crustal‐scalecross‐sections across the NW Zagros belt: Implications for the Arabian margin reconstruction: Geological Magazine, 148(5–6), 739–761, https://doi.org/10.1017/S0016756811000331.
Vernant, Ph., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., et al., 2004, Persent day curstal deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurements in Iran and Nortern Oman: Geophyscial Journal International, 157(1), 381-398.
Walpersdorf, A., Hatzfeld, D., Nankali, H., et al., 2006, Difference in the GPS deformation pattern of North and Central Zagros (Iran):Geophysical Journal International, 167, 1077–1088.
Yaghoubi, A., Mahbaz, S. B., Dusseault, M. B., and Leonenko, Y., 2021, Seismicity and the state of stress in the Dezful embayment, Zagros fold and thrust belt: Geosciences, 11(6), 254.
YaminiFard, F., Hatzfeld, D., Farahbod, A., Paul, A., and Mokhtari, M., 2007, The diffuse transition between the Zagros continental collision and the Makran oceanic subduction (Iran): microearthquake seismicity and crustal structure: Geophysical Journal International, 170, 182–194.
YaminiFard, F., Hatzfeld, D., Tatar, M., and Mokhtari, M., 2006, Microseismicity at the intersection between the Kazerun fault and the Main Recent Fault (Zagros-Iran): Geophysical Journal International, 166, 186–196.
Zoback, M. L., 1992, First and second order patterns of tectonic stress: The world stress map project: Journal of Geophysical Research, 97, 11703–11728.