دوره و شماره: دوره 17، شماره 5، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1-133 
توموگرافی امواج سطحی برای منطقه فرورانش مکران

صفحه 117-133

10.30499/ijg.2023.395954.1515

رضا زین الدینی میمند؛ خلیل متقی؛ اسماعیل شبانیان