برآورد گسترش هندسی و بررسی برخی پارامترهای دینامیکی خردزمین‌لرزه‌‌ها در البرز شرقی به کمک ویژگی‌های بسامدی آنها

نویسنده

چکیده

در این پژوهش طیف بسامدی 14 خُردلرزه‌‌ که در سال‌های 2007 تا 2008 در البرز شرقی روی داده‌‌اند، بررسی می‌‌شود. پرتوهای لرزه‌‌ای این زمین‌لرزه‌‌ها با شبکه‌‌های لرزه‌نگاری محلی 2007 2008 و 2008 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و شبکه‌‌های لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برداشت شده است. گستره بزرگی (MLاین خُردلرزه‌‌‌‌ها 0/1 تا 0/4 است که به شماره از 12/10/2007 تا 30/2/2008 و از این تاریخ تا 30/12/2008 با 29 ایستگاه از شبکه‌‌های نامبرده برداشت و بهینه مکان‌یابی شده‌‌اند. به کمک ویژگی‌هایی از این زمین‌لرزه‌‌ها که از نمودار طیفی آنها به‌دست می‌‌آید، پارامترهای آنها مانند ابعاد چشمه، گشتاور لرزه‌‌ای، بسامد گوشه پرتوهای Pو S، بزرگای گشتاوری، و همچنین، پارامتر دینامیکی اُفت تنش آنها، که در زمین‌لرزه‌‌شناسی بسیار کاربرد دارند، برآورد و بررسی شده است. درباره گسترش هندسی می‌‌توان گفت که دامنه موج زمین‌لرزه‌‌ها با عکس فاصله کانونی آنها اُفت می‌‌کند. دامنه در طیف بسامدی (f)زمین‌لرزه‌‌ها با آهنگ نزدیک به f-2میرا می‌‌شود. بیشترین اُفت تنش در این زمین‌لرزه‌‌ها به میزان bar126 (مربوط به زمین‌لرزه 16/07/2008 با بزرگی 0/4 که روی گسل بسیار جنبای چاشم روی داده) بسیار بیشتر از میانگین آن برای 14 زمین‌لرزه (bar53) است. سرانجام، نخستین‌بار برای این گستره رابطه‌ای تجربی بین بزرگی محلی زمین‌لرزه‌‌ها و لغزش در چشمه‌‌های آنها برآورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of geometrical spreading and investigation of some dynamic parameters for micro-earthquakes in Eastern Alborz using their spectral contents

نویسنده [English]

  • majid nemati
چکیده [English]

In this study, the spectra of 14 micro-earthquakes occurred in 2007-2008 were investigated. The waveforms of these events were recorded with the local seismological networks (2007-2008 and 2008) of the Geological Survey of Iran and also of the Institute of Geophysics, University of Tehran. Magnitude (ML) range of these micro-earthquakes was 1.0-4.0. They were recorded from 2007/10/12 to 2008/12/30 and they were well located using 29 stations from the above-mentioned networks. Parameters related to the earthquakes sources, e.g. source dimension, scalar moment, P and S corner frequencies, dynamic parameter of stress drop and moment magnitude, which are applicable in seismology, are calculated and processed using their spectral contents. The exact values of the above mentioned parameters are not reasonably extractable, but changes in these parameters with time or space and comparison with each other could be virtually processed. They could be considered as physical characteristics and properties of the shallow earth crust. In this study, spectra of different events recorded with three components of one station and also the spectra of a specific event recorded in different stations in three components were processed. Processing concluded that there was a little difference in the corner frequency and high-frequency decay between micro-earthquakes recorded in different stations. All the spectral diagrams in this studywere computed using a Fast Fourier transform program. The relationship between corner frequency and sample duration, corner frequencies of P and S waves, amplitude and epicentral distance, scalar moment and source dimension and finally local magnitude and source slip of the earthquakes were investigated. We tested the effects of the signal truncation on spectra of some events. The geometrical spreading of the wave path medium was inversely proportioned to the hypocentral distance in the Eastern Alborz. The amplitude decay was about f-2 in the frequency (f) spectra. The maximum stress drop of these earthquakes was 126 bar (related to the earthquake of magnitude 4.0 occurred at 2008/7/16 over the most active Chashm thrust fault within the area) which was noticeably greater than the others. Finally, for the first time at the Eastern Alborz, an empirical relationship between the local magnitude of the earthquakes and their source slips was derived.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frequency spectra
  • stress drop
  • Geometrical spreading
  • moment magnitude
  • seismic source
  • Eastern Alborz