برآورد ضریب کیفیت امواج کدا در منطقه مکران، جنوب شرق ایران

نویسندگان

چکیده

در منطقه جنوب شرق ایران و در ناحیه مکران، بر اثر حرکت صفحه عربی به سمت اوراسیا منطقه فرورانش شکل گرفته که در آن پوسته اقیانوسی به زیر پوسته قاره‌ای در حال فرورانش است. در این مطالعه و با استفاده از داده‌های ثبت شده در ایستگاه‌های  نوارپهن پژوهشگاه بین‌المللی‌‌زلزله‌‌شناسی و مهندسی زلزله در سال­های 2005 تا 2011، اثرات حاصل از محیط بردامنه امواج منتشره از چشمه تا ایستگاه­ها مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به وسعت ناحیه مورد مطالعه و تفاوت­های تکتونیکی و ساختار زمین‌شناسی، منطقه به سه ناحیه جنوب شرقی ایران مرکز، جنوب شرقی زاگرس، و مکران تقسیم و برای هر ناحیه  مشخصه­های جذب برآورد شد. در این مطالعه، ضریب کیفیت در 12 پنجره زمانی 5 تا 60 ثانیه، با بازه‌های 5 ثانیه‌ای برای داده‌هایی با فاصله رومرکزی کمتر از 100 کیلومتر از روش  تک­پراکنش به عقب اکی در سه ناحیه مذکور برآورد گردید. رابطه بسامدی به­دست آمده برای امواج کدا، برای جنوب شرقی زاگرس به صورت  به‌ازای پنجره گذشت زمانی 5 ثانیه تا  به‌ازای 60 ثانیه تغییر می‌کند. در ناحیه جنوب ایران مرکز، رابطه بسامدی امواج کدا به صورت  به‌ازای پنجره گذشت زمانی 5 ثانیه تا  به ازای 60 ثانیه تغییر می‌کند. برای منطقه مکران رابطه بسامدی امواج کدا از  به‌ازای پنجره گذشت زمانی 5 ثانیه تا  به‌ازای 60 ثانیه تغییر می‌کند. در تمامی روابط به­دست آمده مقدار ضریب کیفیت برآورد شده کمتر از 200 می‌باشد که نشان دهنده آن است که ناحیه‌های مورد مطالعه علاوه بر اینکه از نظر زمین‌ساختی و لرزه‌خیزی کاملا فعال است، دارای کاهیدگی و ناهمگنی بالایی نیز می‌باشند. تغییرات عمقی برآورد شده نشان دهنده این است که در ناحیه شمالی مکران ِ  غربی و در عمق حدود 97 کیلومتری از  لایه­ای با ضریب کیفیت کمتر به لایه­ای با ضریب کیفیت بیشتر وارد می‌شود. با توجه به مقطع زمین‌شناسی که برای مکران شرقی و غربی ارائه شده است، وجود پوسته اقیانوسی در عمق حدود 100 کیلومتری در ناحیه شمالی مکران غربی با مشاهده حال حاضر سازگاری خوبی نشان می‌دهد، زیرا پوسته اقیانوسی دارای سرعت بالاتر و در نتیجه جذب کمتر از پوسته  قاره­ای است. برای دو ناحیه جنوب شرقی زاگرس و جنوب ایران مرکزی مقادیر ضریب کیفیت در اعماق حدود 100 کیلومتر بر خلاف ناحیه مکران از  لایه­ای با ضریب کیفیت بیشتر به لایه ای با ضریب کیفیت کمتر وارد می‌شوند که حاکی از وجود یک زون کم سرعت در این اعماق است که با تحقیقات توموگرافی سرعتی انجام گرفته مطابقت خوبی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of quality factor of coda waves in Makran region, southeast of Iran

نویسندگان [English]

  • Nooshin Najafipour
  • Habib Rahimi
چکیده [English]

Southeastern Iran, in Makran region, due to movement of the Arabian plate toward Eurasia, the oceanic crust is subducted beneath the continental crust forming a subduction zone. This movement and subduction has given a special situation to seismicity and geology of this zone. Covering the lake of seismological studies and the effect of geological structure on seismic wave propagation in this region, we have studied effects of the medium on propagated seismic waves from the source to the receiver using recorded data on stations of International Institute of Earthquake Engineering and Seismology from 2005 to 2011. The coda quality factor, , in addition to engineering applications, could be used and provide remarkable information for seismicity studies and analyzing how the subduction of oceanic crust is treating. Regarding the extent of the studying area, it has been divided into three subareas of Southeastern of Central Iran, Southeastern of Zagros and Makran, then for each, the variation of quality factor with depth is evaluated. The “Single Back-Scattering Method” is used for estimate. The frequency dependence of coda wave quality factor for events up to 100 km epicentral distance at each three subareas is determined. Also, the lateral and depth variation of  are computed and discussed. In this study, the  values are calculated for 12 lapse times (5 to 60s with a step of 5s) for three regions. The frequency dependent relationships of , for SE Zagros varies from at 5s to  at 60s lapse time windows. Similarly, for SE Central Iran, the relationship varies from  at 5s to  at 60s lapse time windows; and for Makran region varies from at 5s to  at 60s lapse time windows. In all regions, the value of  is less than 200, which implies, beside a highly tectonically and seismically behavior, a highly heterogeneous medium. The results show an increase in  value with increasing lapse time window. Among three studied regions, SE Zagros has the minimum  and so is more tectonically active compared with the two others. The North Makran and SE Central Iran are places in the next ranks, respectively. Estimated  at bigger lapse time window indicates less attenuation at bigger depth. In Makran region at a depth of ~97 km the variation rate of  suddenly increases. Based on available geological cross sections, for the eastern and western Makran, depth of about 100km of oceanic crust is in the northern region of the western Makran, which shows good agreement with our observation that oceanic crust has higher velocity, so attenuation is less than continental crust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coda waves
  • single back scattering
  • Quality factor
  • Makran