استفاده از رخساره‌های لرزه‌ای در توصیف یکی از مخازن نفتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی‌

نویسندگان

مؤسسة ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

تحلیل رخساره‌های لرزه‌ای، فن قدرتمندی برای تعیین تغییرات خصوصیات لرزه‌ای تریس‌ها در محدودة مخزن و مرتبط کردن آنها با تغییرات خصوصیات مخزنی است. تعیین این خصوصیات از مخزن جهت ساخت مدل مخزن و برنامه‌ریزی عملیات تولید، حیاتی است. در این بررسی سعی در تجمیع داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی و نگاره‌های تخلخل موثر برای برآورد تغییرات جانبی تخلخل در مخزن میشریف (یکی از مخازن نفتی واقع در خلیج فارس) دارد. تحلیل رخساره‌های لرزه‌ای به دو روش با نظارت و بدون نظارت در محدودة مخزن صورت گرفته است. نتایج این دو روش همخوانی خوبی دارند و همچنین با داده‌های پتروفیزیکی چاه‌ها و نقشة تخلخل میانگین، که در مطالعات قبلی به دست آمده است، سازگارند. این مطالعه امکان تعریف محدوده‌هایی با مقادیر تخلخل میانگین زیاد و همچنین تخلخل میانگین کم را فراهم می‌آورد. تحلیل به روش بدون نظارت نه تنها نتایج روش تحلیل با نظارت را تایید می‌کند، بلکه جزئیات بیشتری از تغییرات جانبی رخساره‌های لرزه‌ای را به دست می‌دهد. مناطق با تخلخل میانگین کم بیشتر در بخش جنوبی منطقه مورد بررسی و مناطق با تخلخل میانگین زیاد، بیشتر در بخش شمالی و غربی منطقه قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

استفاده از رخساره‌های لرزه‌ای در توصیف یکی از مخازن نفتی ایران

نویسندگان [English]

  • Ali edalat
  • hamidreza siyahkohi