دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-98 

مقاله پژوهشی‌

وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی ناهمواری سنگ بستر دشت امان‌آباد با استفاده از انتگرال‌های نوع کوشی

صفحه 1-17

نازنین محمدی؛ سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


برهم‌کنش هواویزهای ناشی از خودروها و ابرهای سرد در آزمایشگاه

صفحه 18-32

امیر باقری مصلح آبادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مریم قرایلو


شبیه‌سازی سه‌بعدی جریان‌های خلیج فارس در آب‌های عمیق و ساحلی

صفحه 69-85

شکوفه رزاقی؛ سید عباس حق شناس؛ سرمد قادر؛ دانیل یازجی؛ ادریس دلخوش؛ عارف فرهنگ مهر