دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 1-92 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

Autumn Rainfall Anomalies and Regional Atmospheric Circulation along Establishment of Weak La Nina after Strong El Nino in Iran

صفحه 1-15

10.30499/ijg.2020.104779

Faranak Bahrami؛ Abbas ranjbar saadatabadi؛ Amir Hussain Meshkatee؛ Gholamali Kamali