دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 5، مهر 1395 

مقاله پژوهشی‌

برآورد ضریب جذب داده‌های لرزه‌ای به کمک تحلیل زمان - بسامد براساس منظم‌سازی شکل‌ده

صفحه 1-10

شهرام کاویانی چراتی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علی غلامی


بررسی ناپایداری در لایه سطحی دریا و تاثیر آن بر ارتفاع امواج

صفحه 11-24

علی محمدی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد احمدنژاد


اثر الگوی دورپیوند شرق اطلس-غرب روسیه (EA–WR) بر وردایی کم‌بسامد وردسپهر در جنوب‌غرب آسیا

صفحه 25-39

مهیار مقصودی فلاح؛ فرهنگ احمدی‌گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


بررسی اثر کلاتر زمین در بروز بازتابندگی کاذب در تولیدات رادار هواشناسی گیلان

صفحه 114-127

سعید اوجاقلو شهابی؛ مجید وظیفه دوست؛ افشین اشرف زاده؛ جواد بداق جمالی