کلیدواژه‌ها = ضریب کیفیت
بررسی وابستگی فرکانسی ﻛﺎﻫﻨﺪﮔﻲ موج لرزه‌ای درشرق-شمال‌شرق ایران

دوره 17، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 147-162

10.30499/ijg.2022.341814.1423

سمیه احمدزاده؛ فرحناز منصوری قوام آبادی؛ غلام جوان دلویی


برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیة شمال‌غرب ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 156-170

زهرا ضرونی زاده؛ سیدخلیل متقی؛ حبیب رحیمی؛ عبدالرضا قدس


برآورد ضریب کیفیت موج‌های برشی و فشاری در پوسته شمال غرب ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 97-111

مجتبی نقوی؛ حبیب رحیمی؛ علی مرادی


برآورد ضریب کیفیت امواج برشی و کدا در ناحیه هرمزگان، جنوب ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 111-131

مهدی راستگو؛ حسین حمزه لو؛ مهدی رضاپور؛ حبیب رحیمی


معرفی نشانگر مرکز جرم مقیاس در حوزه موجک و به‌کارگیری آن در اکتشافات لرزه‌ای

دوره 2، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 1-11

فرحناز اشرفیان اصفهان؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 21-35

غلامرضا نوروزی؛ محسن غفوری آشتیانی؛ غلام جوان دولوئی؛ محمد مختاری