دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-163 
GPR noise reduction by TVD and TVD-EMD

صفحه 71-87

10.30499/ijg.2021.242831.1286

Sadegh Moghaddam؛ Behrooz Oskooi؛ Alireza Goudarzi؛ Asghar Azadi