دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-189 

مقاله پژوهشی‌

ارتباط شاخص‌های همرفتی و دورپیوندی در منطقه غرب آسیا

صفحه 1-26

10.30499/ijg.2021.263894.1308

امیر طهماسبی پاشا؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه