دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-184 

مقاله پژوهشی‌

بررسی آماری- دینامیکی توفان‏های همرفتی قوی در اهواز

صفحه 1-17

10.30499/ijg.2020.240218.1282

بهاره صمدیار؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه؛ امیر طهماسبی پاشا