دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، دی 1394 

مقاله پژوهشی‌

معرفی روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک

صفحه 1-18

هاشم شاهسونی؛ ایرج پیروز؛ یورگن مان؛ پیتر هوبرال


کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4

صفحه 19-33

صدیقه لوک‌زاده؛ نوذر قهرمان؛ جواد بذرافشان؛ ایمان بابائیان؛ زهرا آقا شریعتمداری


مقاله پژوهشی‌

تعیین رابطة مدول‌های کشسان و حجم گاز در ناحیة مخزنی یکی از میدان‌های گازی جنوب ایران

صفحه 34-44

حمید نجارزاده؛ ملیحه‌سادات کاظمی؛ محمدکمال قاسم‌العسکری


تحلیل­ طیفی داده­های مغناطیس هوایی به‌منظور اکتشاف ظرفیت­های زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی

صفحه 94-103

الله‌یار خوجم‌لی؛ فرامرز دولتی ارده‌جانی؛ علی مرادزاده؛ علی نجاتی کلاته؛ سهیل پرخیال؛ محمد رضا رحمانی