دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1392 
تحلیل دینامیکی‌–‌آماری اثر متقابل نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان مدن-جولیان (MJO)

صفحه 64-80

شاهین عالم‌زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


آشکارسازی تأسیسات زیرسطحی و تحلیل مشخصه‌های تپ GPR

صفحه 117-133

مهدی محمدی‌ویژه؛ ابوالقاسم کامکار روحانی