دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1389 
وارون غیرخطی داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیرفضا

صفحه 13-31

علی نجاتی کلاته؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ محمود میرزائی؛ ناصر حسین زاده گویا