کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
ارزیابی دو روش پیش‌بینی تندی جست‌باد در ایران و پس‌پردازش نتایج با بهره‌گیری از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 101-118

10.30499/ijg.2022.316808.1381

محمد حسام محمدی؛ امیر حسین مشکوتی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی


طراحی الگوی انفجار با استفاده از بسامد غالب و بیشینه مجاز سرعت ذرات

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 20-29

حسن بخشنده امنیه؛ علی سیامکی