دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1391 
نقشه شباهت و کاربرد آن در تعیین نقاط با پتانسیل زیاد هیدروکربوری

صفحه 112-123

زهره ذاکری‌‌نژاد؛ امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته