دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، اسفند 1391 

مقاله پژوهشی‌

کاربرد تبدیل آدامار در جداسازی رخساره‌های مخزن

صفحه 1-11

محمدرضا ابراهیمی؛ محمدعلی ریاحی


تاثیر فشار همه‌جانبه بر سرعت موج‌های کشسان و مدول‌های یانگ دینامیک و استاتیک نمونه‌های سنگ آهک سروک

صفحه 12-25

علیرضا نجیبی؛ محمدرضا آصف؛ مجید نبی بیدهندی؛ رسول اجل لوئیان؛ غلام عباس صفیان


شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB)

صفحه 62-72

مهدی صادقی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ علیرضا حیدریان


شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی

صفحه 85-95

میثم زارعی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ مهدی صادقی