دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1391 
تفسیر آنومالی‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی

صفحه 69-83

کمال علمدار؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ عبدالحمید انصاری


لرزه‌شناسی دستگاهی بخش خاوری گسل مشا

صفحه 127-146

امین عباسی؛ محمد تاتار؛ محمدرضا عباسی؛ فرزام یمینی‌فرد