دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، آبان 1397، صفحه 1-160