دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-168 

مقاله پژوهشی‌

ارزیابی و مقایسه روش‌های تحلیل و پیش‌بینی کشند در نرم‌‌افزار مایک‌21

صفحه 1-20

بهمن تاج فیروز؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ کامران لاری


بررسی خواص فیزیکی و امواج بلند ساحلی خزر جنوبی

صفحه 39-52

جواد باباگلی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ زهرا سلمانی قزوینی


کاهندگی طیفی جنبش زمین در فواصل کانونی نزدیک

صفحه 87-106

راضیه قاسمی‌نیا؛ خلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ مرتضی طالبیان؛ لینگ چن