نویسنده = مجید آزادی
ارزیابی دو روش پیش‌بینی تندی جست‌باد در ایران و پس‌پردازش نتایج با بهره‌گیری از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 101-118

10.30499/ijg.2022.316808.1381

محمد حسام محمدی؛ امیر حسین مشکوتی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی


بررسی پیش بینی قطعی سرعت باد با استفاده پس پردازش برونداد یک سامانه همادی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 93-117

10.30499/ijg.2021.256219.1303

مسعود ده ملائی؛ مریم رضازاده؛ مجید آزادی


بررسی اثر داده‌گواری داده‌های رادار هواشناسی در شبیه‌سازی خط تندوزه

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 63-82

10.30499/ijg.2020.106611

مهناز کریم خانی؛ مجید آزادی؛ امیر حسین مشکوتی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


مقایسه شکست امواج راسبی روی اروپا و غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 83-101

10.30499/ijg.2020.228070.1265

محمد مهدی خدادی؛ مجید آزادی؛ محمد مرادی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


ارزیابی داده‌گواری وردشی سه‌بعدی در کاهش حساسیت شبیه‌سازی طوفان حاره‌ای گونو به محدوده‌های انتخابی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 19-35

مهریار علی محمدی؛ حسین ملکوتی؛ مریم راهبانی؛ مجید آزادی


ارائه الگوریتم جدید برای پیش‌بینی سرعت باد مبتنی بر مدل پنهان مارکوف

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 86-106

غلامرضا لطیف شبگاهی؛ نوید چینی فروش؛ مجید آزادی


توفان‌های‌ خاک در منطقه غرب و جنوب غرب ایران و تأثیر آنها بر شار‌های تابشی: مطالعه موردی

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 75-89

سعید فرهادی پور؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امید علیزاده چوبری؛ حبیب الله سیاری


حساسیت‌سنجی شبیه‌سازی‌های مدل WRF به پارامترسازی‌های فیزیکی در محدوده خلیج فارس و دریای عمان در زمان مونسون تابستانی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-19

یهزاد لایقی؛ سرمد قادر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجید آزادی


بررسی پیش‌بینی‌‌‌های مدل WRFبرای آب بارش‌شو و ارتباط آن بابرآوردبارش به کمک داده‌های رادار تهران

دوره 8، شماره 3، مهر 1393

امیر محمدیها؛ محمد حسین معماریان؛ مجید آزادی؛ محمد ریحانی پروری


بررسی تغییرات هلیسیتی و شار هلیسیتی در توفان استوایی گونو

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 97-115

سکینه خان سالاری؛ مجید مزرعه فراهانی؛ مجید آزادی


بررسی تأثیر روش‌های گوناگون آغازگری پالایه رقومی بر نتایج مدل‌ WRF

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 16-33

خسرو افشاری؛ مجید آزادی؛ سمانه ثابت قدم