دوره و شماره: دوره 17، شماره 6، اسفند 1402، صفحه 1-92 

مقاله پژوهشی‌

Arctic polar vortex dynamics during winters 2015/2016 and 2016/2017

صفحه 1-7

10.30499/ijg.2023.383302.1487

Vladimir Zuev؛ Ekaterina Savelieva؛ Alexey Pavlinsky