دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، تیر 1402 
شبیه‌سازی انتشار صوت در محیط ساختار انگشت نمک در شرق تنگه هرمز

صفحه 105-125

10.30499/ijg.2023.364415.1462

مصطفی سلگی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ اسماعیل حسن زاده


شبیه‌سازی‌ داده‌های موج بندر زرآباد با Mike21 و اصلاح داده‌ها با شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 139-155

10.30499/ijg.2023.375352.1473

مریم چراغیان؛ سید عباس حق شناس؛ مهدی اژدری مقدم؛ سید آرمان هاشمی منفرد


پیش‌نگری تنش گرمایی در ایران بر اساس برونداد چند مدلی همادی CMIP6

صفحه 157-173

10.30499/ijg.2023.374840.1472

الهام کدخدا؛ کمال امیدوار؛ آذر زرین؛ احمد مزیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری