دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-233 

مقاله پژوهشی‌

مطالعه اثر جریان‌های جتی ترازهای پایین بر گردوخاک در غرب و جنوب غرب ایران

صفحه 1-19

10.30499/ijg.2021.278682.1320

مهری هاشمی دوین؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ ابراهیم فتاحی؛ سارا کرمی؛ ساویز صحت کاشانی


تأثیر عرض‌های بحرانی بر شکست امواج روی شرق مدیترانه و غرب آسیا

صفحه 119-140

10.30499/ijg.2021.305164.1363

محمد مهدی خدادی؛ محمد مرادی مرادی؛ مجید آزادی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی